Göta älv vid Lilla Edet I
Första besluten om statsbidrag för skredsäkring längs Göta älv

SGI och Delegationen för Göta älv har beslutat att tilldela Lilla Edets kommun medel för ras- och skredsäkrande åtgärder längs med Göta älv. Det är första gången som de statliga bidragen delas ut. Delegationen för Göta älv bildades på regeringens uppdrag 2018 med syftet att finansiera geotekniska åtgärder längs med älven som ska minska sannolikheten för ras och skred.

Foto: Torbjörn Thuresson, SGI
Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden.