Utdata från Geokalkylsystemet Foto: /illustration SGI

Geokalkyl 2.0 för planering av bebyggelse

Geokalkyl är ett GIS-verktyg för planering av bebyggelse i tidiga skeden. Med Geokalkyl görs översiktliga beräkningar av kostnaden för grundförstärkning (hus och konstbyggnader), masshantering, samt eventuella åtgärder för klimatanpassning eller sanering av förorenade områden. Geokalkyl vänder sig i första hand till kommuner som har behov av att i tidiga planeringskeden jämföra kostnaden för olika bebyggelsealternativ.

Geokalkyl är utvecklat för att användas i tidiga planeringsskeden i kommuner för att jämföra kostnaden för byggnation i olika områden eller för alternativa placeringar av byggnader inom ett och samma planområde. Genom att studera olika alternativ kan man se var stora kostnader för grundförstärkning och masshantering uppkommer.

Systemkrav

Geokalkyl är ett expertsystem och för att använda verktyget krävs, förutom ArcGIS Desktop 10.2 och MS Excel, att två nyckelkompetenser är representerade i den grupp som arbetar fram underlaget. De kompetenser som behövs är:

 • En geotekniker för tolkning av markförhållanden och resultat.
 • En person med erfarenhet av ESRI:s program ArcGIS Desktop för hantering och bearbetning av informationen i GIS-miljön.

Dessutom krävs underlag i form av planer och alternativa placeringar av hus och eventuella konstbyggnader. Resultatet från Geokalkyl presenteras i form av mängder samt kostnader. Kostnaden för olika typer av pålning samt masshantering kan skilja mycket mellan olika byggprojekt och Geokalkyl är inte avsett för kostnadsuppskattning av enskilda byggnader. De förvalda värdena i Geokalkyl kan i första hand användas för att jämföra kostnader mellan olika alternativ.

Fritt att ladda ner

Geokalkyl ägs och förvaltas av SGI. Det står dock var och en fritt att ladda ner och använda verktyget. Geokalkyl är framtaget av SGI, som uppdaterar och ajourhåller verktyget kontinuerligt. Vid presentation av kalkylresultat bör det framgå vilken version av Geokalkyl som använts och det är också lämpligt att hänvisa till SGI:s hemsida för information om verktyget.

Här når du Geokalkyl-verktyget >> 

Om grunddata från SGU och LM >> (se även film 2)

Metodbeskrivning och implementering

I publikationen Geokalkyl 2.0 – metodbeskrivning och implementering får du mer information om verktyget.

Steg-för steg instruktion om hur du använder Geokalkyl finns i följande nio videofilmer – som bör ses i rätt ordning. Använd kvalitet 720p HD i YouTube. (Spellista för samtliga filmer)

 1. Hämta verktyget. Etablera mappstruktur. Kontrollera inställningar i ArcGIS (6 min)
 2. Importera SGU jordarter och LM höjddata (8 min)
 3. Importera/skapa analysområde för byggnader, grönytor och hårdgjorda ytor - exempel Marieberg, Nyköping (11 min)
 4. Definiera höjdzoner, beräkna medelhöjder i höjdzoner samt beräkna höjder och defaultvärden på byggnader, grönytor och hårdgjorda ytor (6 min)
 5. Förbereda underlag för tolkning av jordartskartan. Tolka jordlagerföljd=GTK Geotekniska TerrängKlasser. Beräkna förstärkningsdjup (8 min)
 6. Beräkna förstärkningsmetoder. Studera resultatet/grafiken i 2D. Kort om villkorsmatriser (5 min)
 7. Beräkna kostnader. Studera resultatet/grafiken i 2D (3 min)
 8. Studera resultatet/grafiken i 3D ArcScene (4 min)
 9. Studera resultatet/utdatatexten i Excel (5 min)

3D-demo

Här visas en 3D demo i ESRI City Engine av ett färdigt resultat (Marieholm, Nyköping). Obs din webbläsare behöver ha stöd för WebGL.

Mer information

Vill du veta mer om Geokalkylsystemet kan du kontakta oss. Se kontaktpersoner på sidan.

Sidan uppdaterades den 24 april 2017
Hjälpte informationen dig? Ja Nej