Land Plan

Metoder som underlättar hållbarhetsbedömningen av olika planalternativ i den fysiska kommunala planeringen.

Land Plan utvecklar metoder som kan användas vid hållbarhetsbedömning och kan hantera kombinerade problem med avseende på markanvändning, till exempel geotekniska förhållanden, materialhushållning, förorenade markområden, förorenade massor och anpassning till ett förändrat klimat. Metodiken ska hjälpa till att strukturera arbetet och visa på när olika data behöver vara tillgängliga.

Utvecklingsarbetet genomförs av SGI och Chalmers tillsammans med representanter för tre kommunala plan- och exploateringskontor. Det är Nyköping, Kristianstad och Jönköpings kommuner som deltar och som bas för utvecklingsarbetet används utvalda pågående arbeten med fysisk planering i dessa kommuner. Projektet finansieras av Formas och SGI samt deltagande kommuner i form av arbetstid i projektet.

Mer information finns på projektets webbplats.

 

Sidan uppdaterades den 25 september 2015