Illustration av verktyget Geokalkyl

Introduktionskurs i Geokalkyl

5 december 10:00 - 16:00, Göteborg

Geokalkyl för planering av bebyggelse är ett ArcGIS-baserat verktyg som översiktligt beräknar och visualiserar kostnader och koldioxidavtryck vid markbyggande. Kursen ingår i SGI:s regeringsuppdrag att öka användningen av Geokalkylsystemet vid fysisk planering.

I december 2017 arrangerade vi en uppskattad heldagskurs i användning av Geokalkyl 2.0. Vi inbjuder här till introduktionskurs i en ny version av verktyget. Kursen är avgiftsfri och hålls i Göteborg.

Det ArcGIS-baserade verktyget beräknar översiktligt och visualiserar kostnaden för schaktnings- och fyllningsarbeten samt grundläggning. Det är också möjligt att visa kostnader för att sanera förorenade områden eller anpassa bebyggelsen till klimatförändringen.

Resultaten visar kostnader som kartor, 3D-bilder eller tabeller och ger goda möjligheter till dialog och analyser. I denna nya version beräknas och visualiseras även koldioxidavtrycket från ingående åtgärder. Läs mer om verktyget här.

Kursdagen baseras på exempel som SGI väljer. Syftet är att ge en introduktion till kalkylsystemet och en kunskapsgrund för att jobba vidare på egen hand, men man behöver inte ta med egen dator för att kunna delta.

Målgrupp

GIS-personal, planeringspersonal och geotekniker i kommuner samt berörda konsulter. Det är en fördel om personer med olika roller (GIS, planerare, geotekniker) från samma kommun deltar samtidigt. För att kunna köra verktyget måste man ha tillgång till ArcGIS version 10.2 eller nyare, men även de som inte har tillgång till ArcGIS är välkomna på kursen för att se verktygets användningsmöjligheter.

Kursinnehåll

Kursdagen inleds med information om användningsområde, möjligheter och begränsningar, nödvändiga programvaror, kompetenser och kartunderlag samt information om grunddata från SGU och Lantmäteriet. Sedan följer en genomgång av de olika momenten i en Geokalkylkörning, med användning av verkliga exempel som demonstrationsobjekt:

  • Inställningar av mjukvaran och import av data. Analysområde, byggnader, hårdgjorda ytor, grönytor och höjdzoner.
  • Förberedelse för tolkning av jordartskartan. Geotekniska terrängklasser.
  • Beräkning av förstärkningsdjup och förstärkningsmetoder.
  • Beräkning av kostnader och koldioxidavtryck.
  • Redovisning i grafik och tabeller. Tolkning och utvärdering av resultatet.
  • Summering/Avslutning.

Praktisk information

Tid: 10:00-16:00. Kursdagen inleds med registrering och kaffe från kl 9:30. 

Plats: Statens geotekniska institut, Hugo Grauers gata 5B, Göteborg

Anmälan: Kursen är fulltecknad.

Avgiftsfri: Kursen är avgiftsfri och omfattar föreläsningar och dokumentation enligt programmet, ej lunch.

Återbud: Avanmälan görs kostnadsfritt fram till och med sista anmälningsdag. Eventuella återbud som anmäls därefter debiteras med 500 kronor. Skicka gärna ersättare vid förhinder. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar eller ställa in kursen vid för få anmälningar.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-10-16
Hjälpte informationen dig? Ja Nej