Tuffo 2016

Från 2016 års Tuffo-utlysning startade två forskningsprojekt under hösten år 2017. Projekten handlar om sanering med hjälp av barriärer och sorption.

Efter bidragsbeslut från SGI, i samråd med Tuffos vetenskapliga råd och Tuffos intressentråd, pågår nu följande projekt:

Innovativa tekniker i projekten kommer att leda till långsiktigt hållbara åtgärder. Arbetet kommer att bidra till starkare forskningsmiljöer i Sverige och till målet att hitta praktiskt tillämpbara lösningar för förorenade områden. Projekten uppyller Tuffos krav på samverkan genom att deltagarna representerar 13 olika organisationer inom akademi, myndigheter och näringsliv. Projekten startade under hösten 2017 och finansieras under max fyra år.

16 idéskisser, som omfattade totalt 35 miljoner kronor lämnades in till utlysningen. Åtta av dem valdes ut till steg 2 i utlysningen, där projektgrupperna fick möjlighet att lämna in en fullständig ansökan. 

Utlysningstext 2016

Nya, innovativa lösningar

2016 års utlysning är inriktad mot nya, innovativa lösningar inom ämnesområdet Förorenade områden. Med nya lösningar avses nya tekniker och metoder, men även innovativa sätt att nyttja befintliga lösningar eller kombinationer av lösningar som kan medverka till hållbara åtgärder, ökad saneringstakt och/eller minskad andel schakt/muddring- och deponilösningar. Förorenade byggnader omfattas inte av utlysningen.

Utlysningen specificerar inte typ av föroreningar eller verksamhet som bidragit till föroreningen, utan det är upp till den sökande att ge argument för varför frågeställningen, föroreningen, situationen etc. är viktig att lösa och att det föreslagna projektet väsentligen kommer att bidra till en lösning och till samhällsnytta. För detta är förankringen i branschens behov viktig.

Höga krav på samverkan och nyttiggörande

SGI finansierar genom Tuffo behovsgrundad forskning som syftar till att hitta praktiskt tillämpbara lösningar. Frågeställningarna är komplexa och för att vi ska ta oss an relevanta problem och utveckla användbara lösningar som också kommer i användning, krävs kompetens och erfarenhet från olika aktörer. I 2016 års utlysning kan forskare söka medel, men föreslagna projekt behöver genomföras tillsammans med branschen och i nära anknytning till verkliga efterbehandlingsprojekt. Aktörer lämpliga att involvera kan vara entreprenörer, konsulter, så kallade problemägare (verksamhetsutövare), tillsynsmyndigheter m.fl. I utvärderingen kommer stor vikt att läggas vid samverkan och nyttiggörande av resultat.


Bildtext:
Posterpresentation och mingel vid informations- och matchmakingmötet i Stockholm 16 juni 
gav tillfälle för deltagare från kommuner, myndigheter, universitet och näringsliv att mötas och diskutera idéer. 

2-stegsförfarande

Utlysningen genomförs i två steg: Steg 1 Idéskiss och Steg 2 Fullständig ansökan. Av inkomna idéskisser väljs några ut som får gå vidare till steg 2.

Steg 1: Idéskiss. En projektidé beskrivs översiktligt. Beskrivningen inkluderar en tänkt projektorganisation där relevanta intressenter avses ingå aktivt. Inkomna idéskisser bedöms utifrån potentialen och trovärdigheten i idén i relation till målen för Tuffo.

Steg 2: De som gått vidare från steg 1 får lämna in en fullständig ansökan.

Vem kan söka?

Medel kan sökas av disputerade forskare knutna till svenska universitet, högskolor eller offentliga icke vinstdrivande forskningsorganisationer.

Hur söker du medel?

I Anvisningar till sökande beskrivs hur ansökningsprocessen går till och vilka villkor och andra förutsättningar som gäller för utlysningen. Där redogörs också för hur utvärderingen går till och vilka kriterier som bedöms. Anvisningar till sökande och mallar för ansökan steg 1 och steg 2 finns på denna webbsida under rubriken Ansökningsdokument.

Ansökningsdokument 2016

Anvisningar för sökande 2016
Mall för ansökan steg 1 (idéskiss) 2016)
Mall för ansökan steg 2 (fullständig ansökan) 2016
B1, Kostnader som söks från Tuffo
B2, Total budget och finansiering
Q, Kompetens
S, Signaturblankett


Bildtext: Föreläsaren Teo Härén inspirerade till kreativitet vid mötet den 16 juni som inledde ansökningsperioden. (Foto: Maria Hedberg / SGI)

Senast uppdaterad/granskad: 2018-02-22
Hjälpte informationen dig? Ja Nej