Bergarbete vid Chalmers i Göteborg Foto: SGI

Arbete i berg vid Chalmers i Göteborg.

SGI-projekt för att förebygga allvarliga ras i bergslänter

12 april 2017, 09:22

Varje år sker många bergras i Sverige som ibland får allvarliga konsekvenser. De flesta ras sker i gruvor men bergras förekommer även på andra platser. Statens geotekniska institut (SGI) har inlett ett projekt, Säkra bergslänter, för att samhället på sikt ska kunna förebygga allvarliga olyckor.

En del av de ras som inträffar skulle kunna utgöra en fara för människors liv. Inom SGI:s ansvar ligger att klarlägga vilka risker samhället utsätts för på grund av bergras, samt vilka insatser som behövs för att minska riskerna och effektivisera samhällsplaneringen.

Projektet är tänkt att genomföras i tre steg under upp till fem år. Arbetet inleds 2017 med fallstudier. Genom att studera ras som drabbat viktig infrastruktur eller som inträffat på allmän plats går det att skaffa sig mer kunskap om vad som orsakar bergras. SGI ska till exempel undersöka bergslänternas utformning och läge, vilka förstärkningsmetoder och sprängtekniker som använts samt titta på geologiska faktorer.

Andra steget
Det andra steget är forskning om vilka insatser som krävs för att förebygga framtida bergras. Ett förslag till riskklassning ska tas fram, som väger in infrastruktur och bebyggelse, men också extrem väderlek. I efterföljande steg tas bland annat informationsmaterial och vägledning till framför allt kommunerna fram.

En tidigare rapport från SGI har visat att det idag delvis saknas kunskap om vilka ras som inträffar i bergslänter. Utöver detta saknas ofta kunskap om lagstiftning och tekniska risker vid fysisk planering samt en klar bild över hur klimatet kan påverka bergslänters stabilitet.

Vad menas med bergras? Ordet berg beskriver att det är fråga om en massrörelse som domineras av bergblock och sten, och inte av finare partiklar. Som bergras betecknas plötsliga rörelser av block, där enskilda block och stenar rör sig i huvudsak oberoende av varandra under inverkan av ren gravitation.

För mer information kontakta Johan Berglund, tel 031-778 65 62

Ta del av rapporten Slänter i berg - Inventering av kunskapsläge och behov (2015)

Senast uppdaterad/granskad: 2017-04-12
Hjälpte informationen dig? Ja Nej