Provtagning vid Göta älv. Bandvagn och en person ses i förgrunden. Foto: SGI

Borrningar längs Säveån för att undersöka skredrisken

16 maj 2016, 13:06

Statens geotekniska institut genomför under våren geotekniska fältundersökningar (borrningar) utmed Säveån. Provtagningar görs längs en tre mil lång sträcka i Göteborg samt Lerum och Partille kommuner. Undersökningarna är en del i myndighetens arbete med att kartlägga skredrisken längs prioriterade vattendrag i Sverige.

Fältundersökningarna utförs både i bebyggda och obebyggda delar i anslutning till vattendraget. Undersökningarna sker dagtid med borrbandvagn. Jorddjup och jordens egenskaper undersöks genom att trycka, slå eller borra ner en stålstång med registreringsutrustning i jorden. Jordprover tas upp för analys på geotekniskt laboratorium.

Rör kommer att installeras på vissa ställen och stå kvar under mätperioden för att mäta vattentrycket i jorden. Undersökningspunkterna väljs ut så att intrång i planteringar och andra känsliga ytor undviks.

Statens geotekniska institut gör en övergripande skredriskanalys som inbegriper sannolikheten för och konsekvensen av skred för bebyggda och obebyggda områden i dagens och framtidens klimat. Resultatet är tänkt att ge ett bra planeringsunderlag för bland annat klimatanpassningsåtgärder för kommunerna. Berörda fastighetsägare och myndigheter har informerats och gett tillstånd till fältundersökningarna. Kontakt med berörda kommuner och Länsstyrelsen Västra Götalands län fortgår under hela utredningen.

För mer information kontakta gärna:
Karin Odén, uppdragsledare för Stabilitetsutredning Säveån
tel: 031-7786561, e-post: karin.oden@swedgeo.se

Foto: Bilden är tagen i samband med fältundersökning längs Göta älv.

 

Senast uppdaterad/granskad: 2016-05-17
Hjälpte informationen dig? Ja Nej