Två personer tittar på en kartbild på en datorskärm. Foto. Foto: Elin Sjöstedt, SGI

Fler kartunderlag i vägledning om ras, skred och erosion

18 januari 2017, 08:35

Vägledningen Kartunderlag om ras, skred och erosion har kompletterats med nya underlag om stranderosion i Skåne och kustsårbarhetsindex för erosion. Vägledningen togs fram 2015 av fem statliga myndigheter och vänder sig bland annat till länsstyrelser och kommuner. Den finns nu i en ny utgåva.

Flera svenska myndigheter producerar kartunderlag om ras, skred och erosion. Rätt använda ger underlagen en bra grund för strategiska val av långsiktig markanvändning och planering. De bygger till viss del på samma information men kan skilja sig åt vad gäller termer, skalor, geografisk täckning och annat.

I vägledningen har myndigheterna samordnat informationen i sina underlag och beskrivit hur de kan tolkas. Underlagen består av kartor och rapporter med tillhörande GIS-data men även äldre kartor. Dessutom finns en webbaserad kartvisningstjänst för ras, skred och erosion där underlagen visas. I kartvisningstjänsten finns produktblad som beskriver underlagen. Produktbladen uppdateras kontinuerligt.

Vägledningen och kartvisningstjänsten riktar sig framförallt till regionala och kommunala planerare och strateger. Andra användare kan vara bygglovshandläggare, miljöinspektörer, VA-planerare, personal inom räddningstjänsten eller centrala myndigheter och företag som söker information om ras, skred eller erosion.

Sedan tidigare medverkar Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges geologiska undersökning (SGU), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och Lantmäteriet (LM) i arbetet.

Under 2016 deltog även Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten och Sjöfartsverket i diskussionerna kring samordning av dataunderlag.

För mer information kontakta gärna:
Miriam Zetterlund, uppdragsledare, 031-778 65 76, miriam.zetterlund@swedgeo.se

Anette Björlin, 08-578 455 01, anette.bjorlin@swedgeo.se

Vägledning Kartunderlag ras, skred och erosion, utgåva 2016, kartvisningstjänst och mer information

Senast uppdaterad/granskad: 2017-01-18
Hjälpte informationen dig? Ja Nej