Illustration av verktyget Geokalkyl

Visualisering ur verktyget Geokalkyl.

Fortsatt utveckling av geokalkylsystemet i höst

8 september 2017, 12:57

(Uppdaterad 170913) Regeringen beslutade den 7 september att ge Statens geotekniska institut, SGI, ytterligare medel för att utveckla geokalkylsystemet. Geokalkyl ska vara färdigt och redovisas senast i december 2017.

SGI ska utveckla och införliva tre nya delar/moduler i systemet Geokalkyl. Den första är en s.k. LCA-modul (LCA= Livscykelanalys) för beräkning och visualisering av klimatpåverkansindex för grundläggningsåtgärder som ingår i Geokalkyl; masshantering och konstruktioner.

Den andra delen/modulen är en modul för kostnadsberäkningar och miljöbedömningar för masshantering av både rena och förorenade massor. Avsikten är att kunna kvalitetsklassa massor för att få underlag till att styra användningen och hanteringen mot en cirkulär ekonomi.

Den tredje delen är en utbildningssatsning, i första hand riktad till kommuner, för att ytterligare implementera användningen av systemet. SGI ska därför ta fram ett särskilt utbildningspaket som innefattar kursmaterial och en kurs för kommuner om användningen av Geokalkyl i pågående och aktuella planärenden.

Uppdraget ska utföras i samverkan med Trafikverket, Lantmäteriet, Sveriges geologiska undersökning och andra berörda aktörer.

Ger jämförelser
Geokalkyl är ett verktyg som ger en grov uppfattning om de geotekniska kostnaderna för markbyggande och verktygets styrka är att möjliggöra jämförelser mellan olika bebyggelseområden.

Systemet generar kartor och 3D-visualiseringar av bebyggelseområden där kostnaden för markförstärkning och masshantering för byggnader, vägar och andra hårdgjorda ytor framgår. Kostnaderna är beräknade som schablonkostnader utifrån en förvald standardmetod för pålning, schaktning, markuppfyllnad och andra markåtgärder. 

Metoden har utvecklats och testats i samverkan med flera kommuner: Nyköping, Jönköping, Malmö, Västerås och Helsingborg.  

Mer information: Maria Arm tel 013-20 18 07
Läs mer om Geokalkyl

Senast uppdaterad/granskad: 2017-09-07
Hjälpte informationen dig? Ja Nej