Pågående verksamhet i bergtäkt vid Vännäs Foto: Länsstyrelsen Västerbotten

Pågående verksamhet i bergtäkt vid Vännäs.

Hur värdera hållbarhet vid lokalisering av bergtäkter och materialterminaler?

4 oktober 2017, 14:19

En ny SGI-rapport beskriver en bedömningsmetodik för hållbar lokalisering av olika täkter och materialterminaler. Den visar hur man i lokal skala kan göra en relativ jämförelse av hållbarheten för olika alternativ. Resultatet kan användas som diskussionsunderlag och indikation på vilket läge som är mest lämpligt ur hållbarhetssynpunkt.

Samhällets behov av produkter från bergmaterialindustrin ställs ofta mot miljökrav och önskemål om att använda marken till andra verksamheter. En hållbar och resurseffektiv försörjning av bergmaterial förutsätter att täkter och anläggningar för materialhantering placeras så att hänsyn tas till såväl tekniska och ekonomiska faktorer som miljömässiga och sociala.

SGI:s rapport beskriver en metodik för att jämföra hållbarheten hos alternativa lägen för täkter och materialterminaler. Syftet är att ge stöd för verksamhetsutövare att i lokal skala bedöma olika alternativ ur ett hållbarhetsperspektiv. Metodiken ger en relativ jämförelse av hållbarheten för olika alternativ, men ger inte en certifiering av hållbarheten. Metodiken kan användas både när en helt ny täkt planeras och när en befintlig täkt ska utökas, men den beaktar inte utvinning av naturgrus.

I rapporten föreslås 14 bedömningskriterier för hållbar lokalisering. Den beskriver även hur bedömningarna kan visualiseras i en så kallad värderos. Värderosen visar inte något viktat resultat, men kan ge en indikation på vilket alternativt läge för en täkt eller en materialterminal som kan vara mest lämpligt ur hållbarhetssynpunkt. Värderosen ska alltså främst tjäna som diskussionsunderlag. För mer avancerade jämförelser rekommenderas multikriterieanalys.

Rapporten är en delredovisning av arbetspaket tre inom forskningsprojektet ”Hållbar bergmaterial- och mineralförsörjning”. Projektet är samfinansierat av Vinnova, MinBaS Innovation och de deltagande organisationerna.

Läs rapporten Hållbar lokalisering av täkter och materialterminaler – Metodik för att jämföra olika alternativ

För mer information: Miriam Zetterlund tel 031-778 65 76

Senast uppdaterad/granskad: 2017-10-04
Hjälpte informationen dig? Ja Nej