POM-provtagare. Passiv provtagare för organiska ämnen. Foto: Setareh Yousefi, SGI

Kombination av metoder underlättar riskbedömningar

20 oktober 2016, 08:38

Forskare har i en unik studie utvecklat en förbättrad metod att mäta organiska föroreningar i markvatten. Studien möjliggör mer precisa riskbedömningar av förorenade områden. Det kan på sikt bidra till säkrare bedömningar av saneringsbehov. Resultaten av den omfattande studien publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften Environmental Science & Technology.

Forskare vid Statens geotekniska institut har lett studien i samarbete med Umeå universitet, Norges Geotekniske Institutt (NGI), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Stockholms universitet. Genom att inte bara analysera den totala koncentrationen föroreningar i markvatten utan även mäta den mindre andel föroreningar som kan tas upp av växter, djur och människor, blir det större precision i riskbedömningen. Det ökar chansen att rätt mängd jord behandlas och att onödigt stora saneringar undviks.

Totalt undersöktes jord från tio förorenade områden. Forskarna har testat en grupp organiska föroreningar som kan vara hälso- och miljöfarliga. De har jämfört resultaten från laktester med metoden passiva provtagare. Undersökningen visar på stora skillnader i resultaten. Laktester, som ofta används vid riskbedömning, ger högre halter av föroreningar än mätningar med passiva provtagare.

Det innebär att riskbedömning grundat på enbart den totala markvatten-koncentrationen av föroreningar kan leda till att riskerna överskattas. Genom att också ta hänsyn till biotillgängligheten går det att öka precisionen i riskbedömningen, visar studien. Studien visar därmed att en kombination av laktester och passiva provtagare ger säkrare analys. 

Resultaten har dessutom legat till grund för en ny beräkningsmodell. Den kan användas vid riskbedömning för att beräkna spridningen i markvattnet av flera grupper organiska föroreningar.

För mer information kontakta gärna: Anja Enell, miljökemist och uppdragsledare, tel: 040-35 67 74, e-post:anja.enell@swedgeo.se

Ladda ned artikeln här

Illustration i två halvor. Den ena halvan har ljusbrun bakgrund och rubriken Jord. Den andra halvan har ljusblå bakgrund och rubriken Markvatten. Båda halvorna innehåller oregelbundna figurer, röda prickar, cirklar och pilar samt text. Foto: SGI

 

 

 

 

Schematisk skiss över ett jord-vatten-system som genomgår ett laktest, alternativt en passiv provtagning. 

Senast uppdaterad/granskad: 2016-10-20
Hjälpte informationen dig? Ja Nej