Man som jobbar på ett tvätteri. Foto: Cultura Creative/Johnér Bildbyrå

Åtskilliga områden i landet är förorenade med klorerade lösningsmedel som kommer från kemtvättar och mekaniska industrier.

Kombination av tekniker bäst för sanering av grundvatten

27 september 2017, 13:29

En kombination av olika tekniker som biostimulering och bioaugmentation är bäst för att sanera akvifärer (grundvattenmagasin), förorenade med klorerade lösningsmedel. I en ny SGI-publikation beskrivs hur man undersöker om det finns behov av att kombinera metoderna och hur de båda åtgärdsmetoderna kan utföras i fullskala.

Åtskilliga områden i Sverige bedöms vara förorenade med klorerade lösningsmedel som är giftiga för människa och miljö. I begreppet klorerade lösningsmedel ingår bl.a. klorerade etener, t.ex. perkloreten och trikloreten. Dessa är starkt förknippade med förorening från kemtvättar och mekaniska industrier. Föroreningarna går att bryta ned med mikrobiella metoder, men för att resultatet ska bli lyckat krävs goda mikrobiella och kemiska kunskaper.

Biostimulering

Vid många saneringar av områden i Sverige som förorenats av klorerade lösningsmedel har man använt sig av biostimulering, som är en typ av förstärkt mikrobiell självrening. Biostimulering innebär att man genom tillsats på plats av kol i olika former stimulerar den naturliga nedbrytningen. En kompletterande teknik är bioaugmentation som innebär att man tillsätter speciellt utvalda mikroorganismer. Bioaugmentation är en etablerad teknik i t.ex. USA, men har hittills bara använts vid enstaka förorenade objekt i Sverige.

Bryts ned
Klorerade lösningsmedel kan alltså brytas ned med hjälp av mikroorganismer, främst via så kallad deklorering. För fullständig mikrobiell deklorering av sådana föroreningar, framför allt av klorerade etener, krävs bl.a. att speciella, unika mikroorganismer föreligger. Men dessa finns inte i alla förorenade markområden och sällan i tillräckligt höga koncentrationer. Status kan undersökas med kombinationer av mikrobiella och kemiska analyser.

Kombination bäst
För att säkerställa så bra förutsättningar som möjligt för fullständig deklorering rekommenderas i den nya publikationen att kombinera en tillsats av mikroorganismer (bioaugmentation) med tillsatser som stimulerar  mikroorganismerna (biostimulering).

Textinnehållet i publikationen exemplifieras delvis med diagram, vars underliggande data är hämtade från ett pilotprojekt i en kloretenförorenad akvifär vid Tvätteriet Alingsås.

Läs publikationen här

För mera information: Lennart Larsson tel 031-778 65 63

Senast uppdaterad/granskad: 2017-09-27
Hjälpte informationen dig? Ja Nej