Flera stavar som sticker upp ur marken och slangar på backen. Här mäts sättningar. Foto: Mattias Andersson, SGI

Kombinationer av system viktigt för att mäta sättningar i marken

29 januari 2016, 12:47

SGI publicerar nu en sammanställning över tillgängliga system för mätning av marksättningar, ett projekt som utförts inom forskningsprogrammet BIG.

Vid byggande av vägar och järnvägar utförs olika typer av sättningsuppföljningar på anläggningarna och i omgivningen. Dagens mätsystem är dock inte alltid optimala, till exempel bygger kontrollsystem för att mäta sättningar såväl ytligt (slangsättningsmätare och geodetisk mätning) som på djupet (bälgslangar), på att man har åtkomst från markytan. Det har funnits ett behov av att värdera olika metoder för mätning av marksättningar.

Det handlar om både retrospektiva mätningar, som visar historiska sättningar i området, realtidsmätningar som visar ett kontinuerligt förlopp och långtidsmätningar med glesa intervall.

Sjutton olika system
I rapporten listas 17 olika kontrollsystem för mätning av marksättningar. Systemet är indelat i tre olika typer:

  • Fasta geotekniska system som bygger på installerade mätkroppar i eller på marken.
  • Geodetisk mätning/ Terrestra metoder som i huvudsak bygger på mätning från marken.
  • Geodetisk mätning/ Luftburna/ Fjärranalys som avser analys av större ytor med fjärrtekniker (från flygplan eller satellit).

För var och ett av systemen görs en utvärdering av användningsområde samt fördelar respektive nackdelar vid användning i väg- eller järnvägsprojekt.

Kombination
–Det finns idag inget enskilt kontrollsystem som kan täcka alla behov i ett vanligt väg– eller järnvägsprojekt, berättar Bo Lind, SGI. Det handlar istället om att kombinera flera olika mätsystem.

–Vi ser för framtiden en stor potential i att utveckla kombinerade system med samordnad insamling och analys av mätdata. Moderna konstruktioner av byggnader, broar och inte minst järnvägar har mycket höga krav på minimala sättningar över lång tid. Att mäta sättningsförloppen på ett effektivt, robust och tillförlitligt sätt är en viktig del i byggande och underhåll av all infrastruktur.

Läs publikationen>>

 Mera information:  Bo Lind (e-post)

Senast uppdaterad/granskad: 2016-01-29
Hjälpte informationen dig? Ja Nej