Närbild på hand som rör vete som växer på ett fält. Foto: HK Andersson

Marken eller jorden är en livsviktig men hotad resurs.

Markens dag visar vikten av en välmående jord

1 december 2017, 14:10

Markens dag firas den 5 december varje år över hela världen för att visa hur viktig jorden/marken är. Välmående jordar är en livsviktig, men hotad resurs för oss alla.

Jorden hotas nämligen på många sätt: genom erosion, utarmning av organiskt innehåll, bebyggelse och hårdgörande av mark, markföroreningar, försaltning, översvämningar och ras och skred. Klimatförändringen förväntas få allvarliga konsekvenser för stora delar av bebyggelsen och infrastrukturen.

Handlingsplan
På Statens geotekniska institut, SGI arbetar vi med jordarternas och sedimentens tekniska egenskaper och markföroreningar inom samhällsplaneringens alla aspekter.

I februari 2017 presenterade t ex SGI en handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat. Planen tar sin utgångspunkt i att Sverige behöver bygga mycket, samtidigt som klimatförändringen och ökad miljöhänsyn ställer oss inför nya utmaningar, både inom samhällsplanering och bygg- och anläggningsbranschen.

Eko-geokalkyl
Andra exempel på projekt kring markens och markens användning är Eko-geokalkyl som är en prototyp till verktyg som analyserar tillgången till ekosystemtjänster (produkter och tjänster från naturens ekosystem som bidrar till människans välbefinnande). I projektet Optimass arbetar SGI tillsammans med branschen för att utveckla nya metoder och verktyg så att krossmaterial och ballast kan återanvändas i högre grad.

Den 5 december håller SGI ett seminarium i Lund på temat Soil Security - ett seminarium om markens värde. Seminariet hålls i samarbete med bl a Nätverket renare mark.

Läs mera om Markens dag och SGI:s arbete med marken >>

Senast uppdaterad/granskad: 2017-12-04
Hjälpte informationen dig? Ja Nej