En räddningsbil står uppställd vid ett fält. Foto: Mikael Svensson/Scandinav bildbyrå

PFAS har funnits i bl a brandskum på flera flygplatser.

Myndigheter stärker samarbetet för att minska riskerna med PFAS

31 maj 2017, 16:17

SGI och 36 andra svenska myndigheter och forskningsinstitutioner har kommit överens om att utöka sitt samarbete för att hantera problemen med PFAS. Myndigheterna har undertecknat en gemensam avsiktsförklaring om att samarbeta för att minska riskerna och öka kunskapen om PFAS.

Högfluorerade ämnen har orsakat problem i miljön och ämnen har bland annat förorenat dricksvattnet på flera ställen i Sverige. Bland annat så har brandövningsplatser där släckskum hanterats identifierats som en betydande källa för spridning av PFAS.

– Högfluorerade ämnen är extremt svårnedbrytbara och har förorenat dricksvattnet på flera platser i Sverige. Vi förstärker nu samarbetet mellan berörda myndigheter och forskare för att hantera de problem som finns med denna grupp av ämnen, säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier.

Samarbete
Avsiktsförklaringen innebär att myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden ska bidra till utökat samarbete för att minska riskerna och öka kunskapen om PFAS. Kommunikationen mellan myndigheterna ska öka för att förbättra riskbedömning, regelutveckling, miljöövervakning, forskning, teknikutveckling och tillsyn när det gäller högfluorerade ämnen. Den offentliga tillsynen ska förbättras och vid behov ska myndigheterna ta fram tillsynsvägledning.

Med anledning av att det saknats riktvärden för att bedöma risker med PFAS-föroreningar i mark och grundvatten, så har Statens geotekniska institut (SGI) tidigare på uppdrag av regeringen tagit fram preliminära riktvärden för PFAS i mark och grundvatten. SGI har sedan dess fortsatt sitt arbete med riskbedömning av PFAS-förorenade områden.

Andra PFAS
Frågeställningar som utreds är hur andra PFAS än PFOS ska hanteras i en riskbedömning och om totalhaltsbestämning av fluor kan nyttjas i utredning av PFAS-förorenade områden.

– Det är viktigt att den kompetens som olika myndigheter och forskningsinstitutioner har kring PFAS tas tillvara och kommer samhället till nytta, säger SGI:s generaldirektör Åsa-Britt Karlsson.

Läs den gemensamma avsiktsförklaringen

Läs mera om SGI:s arbete med PFAS

Kontakta SGI:s expert, miljökemist Michael Pettersson tel 08-578 455 10

Senast uppdaterad/granskad: 2017-06-01
Hjälpte informationen dig? Ja Nej