Två personer som inspekterar erosionsskydd längs Rhen, Tyskland. Foto: Per Danielsson, SGI

Naturanpassade erosionsskydd bättre för miljön

15 juni 2016, 15:35

Att bo strandnära är populärt men det kan också vara sårbart. Erosionsskydd i sten innebär stora ingrepp och därför har SGI tagit fram en skrift som ska inspirera till att använda naturanpassade erosionsskydd istället.

Erosion är en naturlig process som skapar förutsättningar för många värdefulla och hotade arter. Erosion kan också hota och påverka infrastruktur längs vattendragen, och traditionellt sett har erosion oftast åtgärdats med erosionsskydd i form av stenskoning. Men hårda skydd innebär ofta stora ingrepp i naturen.

Naturanpassade erosionsskydd kan ofta användas för att lösa erosionsproblemen och samtidigt vara gynnsamma för den biologiska mångfalden och för att tillgodose den ekologiska potentialen längs stränderna. I dag finns mer än 270 rödlistade arter knutna till vattendragens stränder. Fåglar bygger bo i rasbranter, fisk skyddas av växter längs stränderna, insekter, mossor, lavar och andra organismer bygger upp den biologiska mångfalden längs stränderna.

En inspiration
SGI har tagit fram en skrift som är tänkt att inspirera kommuner, länsstyrelser, myndigheter och konsulter till att börja använda naturanpassade erosionsskydd längs stränderna i vattendrag där åtgärder mot erosion behöver göras.

Förutom att beskriva olika typer av erosionsskydd, beskrivs också en metodik som kan användas vid planering av erosionsskydd. Det är viktigt att ta hänsyn till hela vattendragets avrinningsområde när man skall besluta om åtgärder för att minska erosionen på en viss sträcka. Ofta är det en balansgång mellan samhällsintressen och naturvärden. Det är också viktigt att belysa erosionsproblemen redan i planeringsskedet och inte bygga för strandnära.

Publikationen har tagits fram i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, och Trafikverket.

Mera information: Per Danielsson, e-post
tel 031-749 65 82

Ta del av publikationen>>

 

Senast uppdaterad/granskad: 2016-06-15
Hjälpte informationen dig? Ja Nej