Skylt som varnar för ett förorenat område. Foto: SGI

Ny rapport: Vilka förorenade områden är sårbara för naturolyckor?

11 mars 2016, 10:51

SGI har tagit fram en rapport som handlar om kombinationen förorenade områden och naturolyckor.

Naturolyckor, som till exempel ras, skred, slamströmmar, erosion och översvämningar, kan orsaka stor ödeläggelse i natur och samhälle. Om en naturolycka skulle ske vid ett område där marken dessutom är förorenad kan det även innebära ökad spridning av föroreningar och ökad risk för människors hälsa och miljön.

Historiskt sett har industrier och bebyggelse ofta lokaliserats intill sjöar och vattendrag. Genom åren har dessa industrier i flera fall orsakat förorening av mark och vatten. Även områden med sårbarhet för naturolyckor finns i stor utsträckning längs sjöar och vattendrag. En naturolycka kan innebära att förorenad jord transporteras från sitt ursprungsläge och påverkar andra platser.

Få en överblick
SGI:s rapport redovisar hur man kan gå tillväga för att få en överblick över vilka förorenade områden med sårbarhet för naturolyckor som finns i ett större geografiskt område, till exempel en kommun eller ett län. Det gör man genom att samla in digitala kartunderlag angående förorenade områden, topografi, jordarter, stabilitet, översvämningar med mera. Därefter lägger man samman dem med hjälp av GIS-teknik och kan efter en analys få fram inom vilka förorenade områden det kan finnas sårbarhet för naturolyckor.

Rapporten beskriver även hur man i ett specifikt förorenat område översiktligt bedömer sårbarheten för olika typer av naturolyckor i just det området. När man ska ta hänsyn till klimatförändringen, som via ökad nederbörd kan leda till en ökad sårbarhet för naturolyckor, visar rapporten vilka underlag som behövs. Det kan vara geotekniska stabilitetsutredningar/-karteringar, översvämningskarteringar och klimatscenarier.

Samlad bedömning
Resultaten från de insamlade underlagen/utredningarna sorteras in i ett antal tabeller för olika typer av naturolyckor. Därefter kan man göra en samlad bedömning av sårbarheten för naturolyckor i det aktuella förorenade området samt bedöma om det finns behov av fördjupade utredningar.

I ett bakgrundskapitel beskrivs hur naturolyckor kan påverka ett förorenat område samt processen att utreda och efterbehandla förorenade områden och processen att utreda släntstabilitet. Två praktikfall ingår i rapporten. Rapporten riktar sig framför allt till miljötillsynsmyndigheter och samhällsplanerare som behöver få en överblick av vilka förorenade områden som också har sårbarhet för naturolyckor.

För mera information: Paul Edebalk, e-post och telefon: 040-35 67 75
Läs rapporten>>

Senast uppdaterad/granskad: 2016-03-14
Hjälpte informationen dig? Ja Nej