En schaktgrop som används vid djupstabilisering av kalkcementpelare i sulfidjord. Foto. Foto: Mattias Andersson, SGI

Möjligt att stabilisera sulfidjord för grundläggning av väg och järnväg

26 oktober 2016, 12:00

I en ny rapport presenterar SGI rekommendationer för stabilisering av sulfidjord för grundläggning av vägar och järnvägar. Resultaten från två studerade vägobjekt visar att det går att stabilisera sulfidjord men att det fortfarande finns osäkerheter som måste beaktas vid projektering och kontroll.

I rapporten redovisas resultaten av en sammanställning och analys av utförda laboratorieförsök på stabiliserade prover och fältförsök på så kallade kc-pelare i sulfidjord från två vägprojekt.

Sulfidjord är vanligt förkommande längs Norrlands kustland och har i allmänhet en relativt låg hållfasthet och är sättningsbenägen, vilket ger upphov till geotekniska problem beträffande bärförmåga, stabilitet och sättningar. Djupstabilisering av sulfidjord med kalk och cement kan förväntas vara möjligt att genomföra med lyckat tekniskt resultat under förutsättning att den utförs på lämpligt sätt.

Trafikverket
Trafikverket har under 2014 utfört en förstärkning av en befintlig vägsträcka på sulfidjord utanför Kalix (Gammelgården) med hjälp av stabilisering med kc-pelare och förstärker ytterligare en sträcka väster om Haparanda (Keräsjoki) under 2016, där provpelare har undersökts under 2014. Dessa två infrastrukturprojekt har också inneburit en möjlighet att göra fördjupade analyser av de utförda laboratorie- och fältundersökningarna.

Syftet med detta projekt var att från de två aktuella vägprojekten med stabilisering av sulfidjord sammanställa och analysera utförda laboratorieförsök på stabiliserade prover och fältförsök på kc-pelare med avseende på effekten av olika bindemedelskombinationer. Syftet har vidare varit att baserat på de erfarenheter som finns skapa underlag till praktiska rekommendationer avseende laboratorieförsök och fältförsök och tillhörande bindemedelskombinationer vid stabilisering av sulfidjord.

God effekt
Resultaten från sonderingarna av pelarna i fält i Gammelgården och Keräsjoki visar generellt att stabiliseringseffekten har blivit god i övre delen eller i hela pelarnas längd vid provplatserna. Relativt låga bindemedelsmängder, för att vara i sulfidjord, krävdes för att uppnå höga hållfastheter i pelare i fält, vilket sannolikt beror på den höga lerhalten i sulfidjorden.

Det är viktigt göra undersökningar i fält och laboratorium i tillräcklig omfattning vid stabilisering av sulfidjord. Undersökning bör utföras av hela det aktuella djupintervallet avseende egenskaper som odränerad skjuvhållfasthet, vattenkvot, skrymdensitet, organiskt innehåll samt järn- och svavelhalter, speciellt i de zoner där eventuellt sämre stabiliseringseffekter kan förväntas erhållas och gärna i dessa områden halvmetersvis. Detta i syfte att få kontinuerliga pelare av tillräcklig hållfasthet även i de jordprofiler där sulfidjorden uppvisar större variationer i ovan nämnda egenskaper.

Finns osäkerheter
Resultaten från de två studerade vägobjekten visar att det går att stabilisera sulfidjord men att det fortfarande finns osäkerheter som måste beaktas vid projektering och kontroll. Det finns behov av fortsatt FoU för att hitta förklaringar till de avvikelser i förväntade resultat i fält som har observerats. Vidare finns ett behov av att genom laboratorieförsök undersöka grundläggande samband mellan geotekniska och geokemiska egenskaper och stabiliseringseffekt för olika bindemedelskombinationer och olika sulfidjordar.

FoU-projektet "Stabilisering av sulfidjord" har drivits som ett samarbetsprojekt mellan SGI och Trafikverket inom ramen för forskningsprogrammet BIG (Branschsamverkan i grunden) och finansierats av båda dessa organisationer.

För mera information: geotekniker Bo Vesterberg tel 0709-73 01 59
geotekniker Mattias Andersson tel 0709-73 01 26

Läs publikationen >>

Senast uppdaterad/granskad: 2016-10-26
Hjälpte informationen dig? Ja Nej