Cylinder för snabb bestämning av finjordshalt. Foto: SGI

Ett jordprov läggs i en bägare med vatten.

Ny snabbmetod bestämmer halten av finjord

22 februari 2017, 15:21

Jordlaboratoriet vid Statens geotekniska institut, SGI har utvecklat en ny metod för snabb uppskattning av finjordshalten i ett jordprov, kallad finjordshalt QD (Quick Determination). Metoden är lämplig att använda i samband med rutinprovning och benämning av jordprover.

Vid rutinprovning ska jordprovet benämnas/klassificeras. Finjordshalten är direkt avgörande för benämningen och klassificeringen, men kan vara svår att bestämma genom okulär granskning. I dag kan finjordshalten endast bestämmas genom siktning, men då siktning är tidskrävande utförs den sällan i uppdrag där så inte specifikt efterfrågats.

En ny metod för uppskattning av finjordshalten i friktionsjordar har därför utformats av SGI. Principen för metoden utgår från att ett jordprov slammas upp i vatten varpå fritt vatten med uppslammad finjord dekanteras av. Denna tvättning upprepas ett tiotal gånger tills vattnet är klart. Vikten av vatten med otvättad jord respektive vatten med tvättad jord ligger till grund för beräkning av finjordshalten (figur 1-3).

Metoden har testats med duplikat på åtta jordprover. Spridning och avvikelse mellan finjordshalten uppskattad med metoden finjordshalt QD och siktning visas i figuren nedan.

 – Metoden är mindre noggrann än en siktning, men mer tidseffektiv och fungerar bra som ett stöd vid okulär granskning, säger Fredrik Burman, teknisk ledare vid SGI:s jordlaboratorium. (Texten uppdaterad 17-02-27)

För mera information: Fredrik Burman tel 013-20 18 22

Senast uppdaterad/granskad: 2017-02-24
Hjälpte informationen dig? Ja Nej