Göta älv fotat från vattnet där omgivningen och bebyggelse speglas i vattnet. Foto: Per Samuelson, SGI

Vägledning ska hjälpa svenska kommuner tolka resultaten från Göta älvutredningen

16 februari 2016, 13:32

Statens geotekniska institut (SGI) har tagit fram en vägledning som ska hjälpa kommuner, näringsliv, allmänhet och andra berörda att använda resultaten från Göta älvutredningen och tolka skredriskerna i området.

–Det råder en osäkerhet beträffande hur kommunerna ska hantera områden, som efter Göta älvutredningen har utretts vidare, i sin samhällsplanering och bygglovgivning, säger enhetschef HannaSofie Pedersen på SGI. I vissa fall gäller osäkerheten även där stabilitetsförbättrande åtgärder har utförts.

SGI genomförde under 2009 till 2011 (slutredovisning mars 2012) en heltäckande kartering av skredrisker längs Göta älv med anledning av ökade flöden i älven vid ett förändrat klimat. Utredningen syftade till att analysera hur risken för skred kan påverkas av klimatförändring, inklusive en ökad tappning från Vänern. För en sådan analys behöver både sannolikheten för och konsekvensen av skred utredas.

Osäkerhet
Efter Göta älvutredningen har det framkommit att det hos fysiska planerare på kommuner samt i näringsliv och bland allmänhet råder en osäkerhet beträffande vilka planerings- och utbyggnadsmöjligheter och begränsningar som finns inom områden som har klassats med olika risknivåer.

Vägledningen har därför arbetats fram på SGI för att göra det tydligare hur resultatet från Göta älvutredningen ska tolkas med avseende på skredrisker. Vägledningen belyser även behovet av vidare utredningar och vem som har ansvaret för den geotekniska säkerheten.

Mera information: HannaSofie Pedersen, tel 0709-73 01 92

Läs vägledningen>>

Senast uppdaterad/granskad: 2016-02-16
Hjälpte informationen dig? Ja Nej