Utdata från Geokalkylsystemet Foto: /illustration SGI

Det nya verktyget ska bygga på Geokalkyl som SGI presenterade för några dagar sedan.

Nytt uppdrag till SGI: Geoekokalkyl ska visa även miljökonsekvenser

12 december 2016, 14:06

Ett GIS-baserat verktyg som visar olika miljökonsekvenser vid exploatering av mark och underlättar kommunernas fysiska planering. Det ska bli resultatet av ett tvåårigt projekt, ”Geoekokalkyl för byggbarhet och ekosystemtjänster”. Projektet leds av Statens geotekniska institut, SGI.

Projektets syfte är att göra det lättare att ta hänsyn till naturvärden och ekosystemtjänster vid exploatering av mark. Genom att väga in rekreation, biologisk mångfald och annan grön infrastruktur, eller kapacitet att ta hand om föroreningar och reglera dagvatten, blir planering och markbyggande mer resurseffektivt.

– Geoekokalkyl ger ett bättre kunskapsunderlag om resurser, kostnader och miljöpåverkan till beslutsfattare, säger Christel Carlsson, uppdragsledare. Programmets visualiseringsteknik gör det dessutom möjligt att förmedla komplex information om förväntade miljökonsekvenser till medborgare.

Befintligt verktyg
Applikationen baseras på ett befintligt verktyg, Geokalkyl, som SGI nyligen presenterade för bostadsminister Peter Eriksson på näringsdepartementet. Idag beräknar Geokalkyl kostnader för grundförstärkning och schaktarbeten exempelvis inför kommunalt detaljplanearbete. Geoekokalkyls funktioner ska dessutom knyta samman geoteknisk markkvalitet med olika ekosystemtjänster.

– Grundidén med Geoekokalkyl är att skapa ett obrutet informationsflöde som ger användarna möjlighet att arbeta mer samordnat med gemensam information längs hela planprocessen, säger Christel Carlsson. Geoekokalkyl skapar förutsättningar för transparent kommunikation inom kommuner och bidrar till att effektivisera flera myndighetsprocesser.

För kommuner
Resultatet från beräkningarna i systemet kan användas som diskussions- och beslutsunderlag vid planläggning och samråd. Beräkningarna kan användas av exempelvis kommuner, byggherrar och konsulter för gemensamma lösningar, som är resurseffektiva och som bevarar ekosystemtjänster.

I projektet ingår representanter från Statens geotekniska institut, Boverket, Malmö stad, Västerås stad, Chalmers tekniska högskola och Sveriges lantbruksuniversitet.

Läs mer om projektet>>

Kontakt: Christel Carlsson telefon 073-203 12 41

Senast uppdaterad/granskad: 2017-01-02
Hjälpte informationen dig? Ja Nej