PFAS-utredning föreslår uppdrag om behandlingsmetoder

2 mars 2016, 12:46

Statens geotekniska institut, SGI, föreslås få i uppdrag att tillämpa nya metoder för att behandla jord och grundvatten som förorenats med PFAS. Det säger Utredningen om spridning av PFAS-föroreningar i dricksvatten, som presenterades i dag.

Statens geotekniska institut deltar i ett forskningsprojekt tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet, rörande nya och innovativa tekniker för att behandla jord och grundvatten förorenade med polyfluoroalkylerade ämnen (PFAS). 

­­- Vi välkomnar utredningens förslag till fortsatt arbete med att implementera de metoder som kommer fram i forskningsprojektet, säger SGI:s generaldirektör Åsa-Britt Karlsson. 

Uppdraget föreslås ske i samråd med Fortifikationsverket, som äger försvarets fastigheter. 

SGI har därutöver och på eget initiativ tagit beslut om att undersöka möjligheterna att ta fram en metodik för att bedöma riskerna för andra PFAS-föroreningar än PFOS i mark och grundvatten. Dessa resultat kommer att vävas in SGI:s publikation 21 "Preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten". Målsättningen är att detta arbete ska kunna genomföras under 2016.

Läs mer om forskningsprojektet Innovativa behandlingstekniker för per- och polyfluoroalkyl ämnen i jord och grundvatten
Kontaktperson: Dan Berggren Kleja, miljökemist, dan.berggren.kleja@swedgeo.se

Läs mer om utredningen Preliminära riktvärden för PFAS i mark och grundvatten Kontaktperson: Michael Pettersson, miljökemist, michael.pettersson@swedgeo.se

För mer information kontakta gärna:
Mikael Stark, chef avdelning markmiljö, tfn: 013-20 18 09
mikael.stark@swedgeo.se

 

Senast uppdaterad/granskad: 2016-03-02
Hjälpte informationen dig? Ja Nej