Barnhand som rör vid grödor i jorden. Foto: Helena Branzén, SGI

Ny SGI-publikation om markmiljöns skyddsvärde

4 juli 2016, 14:21

Naturen/markmiljön har ett värde i sig. Hur marken används påverkar inte markmiljöns egenvärde, men kan ha stor påverkan på de ekosystemtjänster som marken levererar till oss människor. Markanvändningen har därmed en effekt på markmiljöns totala skyddsvärde, men inte på dess egenvärde. Denna slutsats dras i en ny rapport från Statens geotekniska institut (SGI).

Målet med SGI:s publikation, Markmiljöns skyddsvärde, är att presentera en härledning av markmiljöns skyddsvärde och ge en grund för hur man kan resonera kring flera av de besvärliga frågor som ställs beträffande skyddet av markmiljön.

Rapporten från SGI utgår från miljöetik och miljöbalken och föreslår också tre komponenter som tillsammans utgör markmiljöns skyddsvärde: markmiljöns egenvärde, markmiljöns potentiella ekosystemstjänster och markmiljöns nytta för hela ekosystemet.

Markmiljöns egenvärde är särskilt viktigt att beakta i de fall där marken har en viktig funktion, i sig själv eller som en del av ekosystemet, men där människan har mycket begränsad nytta av markmiljön. Markmiljöns skyddsvärde kan i sådana fall vara betydelsefullt, trots att människan inte använder markområdet.

Potentiella ekosystemtjänster är sådant som markmiljön kan leverera till oss människor. I detta fall är tidsperspektivet särskilt viktigt att ta hänsyn till eftersom ekosystemtjänsterna kanske inte finns idag, men kan uppkomma eller skapas i framtiden, allt beroende på hur marken kommer att användas.

Markmiljöns tredje värdekomponent utgörs av den nytta som ekosystemet som helhet har av marken. Ett tydligt exempel på en sådan nytta är föda som fåglar och andra djur finner i och på marken.

Ge en grund
En viktig slutsats är att markanvändning i sig inte påverkar markmiljöns egenvärde. Med andra ord: Markmiljöns egenvärde reduceras inte automatiskt genom att naturmark omvandlas till industrimark. Däremot kan markanvändningen ha en stor påverkan på de ekosystemtjänster som markmiljön levererar till oss människor. Markanvändningen har därmed en effekt på markmiljöns totala skyddsvärde, men inte på dess egenvärde

Markmiljön ingår som ett av flera skyddsobjekt i Naturvårdsverkets modell för riskbedömning. Normalt ska skyddet av markmiljön beaktas vid riskbedömning av förorenade områden men det finns fall när skyddsvärdet är begränsat. Härledningen av markmiljöns skyddsvärde visar att det enda tillfället då man helt kan bortse från markmiljön som skyddsobjekt vid en riskbedömning av ett förorenat område är då alla tre värdekomponenterna har försumbart värde, idag och för kommande generationer.

Publikationen är ett resultat av ett samarbete mellan SGI, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Chalmers tekniska högskola och Trafikverket.

Läs publikationen >>

För mera information:
Pär-Erik Back tel 076 623 59 55
Anja Enell tel 040-35 67 74

 

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-01
Hjälpte informationen dig? Ja Nej