Utsnitt från kartvisningstjänsten rse3.png, antagligen från Mats Ö. Datum 20151216 Foto: SGI

Säkrare planering med kartunderlag om ras, skred och erosion

7 juni 2016, 08:50

Förra året samordnade fem svenska myndigheter sina kartunderlag om ras, skred och erosion. Syftet var att göra det lättare för kommuner och myndigheter att använda underlagen för klimatanpassning. Statens geotekniska institut (SGI) fortsätter nu samordningen av arbetet med underlagen

Samhället behöver bra planeringsunderlag för att undvika problem med ras och skred. Med ett förändrat klimat i framtiden, som fler skyfall, ändrade vattenflöden och grundvattennivåer, kan riskerna för ras och skred öka. Det påverkar planeringen för byggande och annan användning av mark och vatten. Erosion i kustområden, sjöar och vattendrag behöver hanteras på ett hållbart sätt. Arbetet med att samordna underlagen startar den 22 juni i år, då Statens geotekniska institut bjuder in myndigheter till ett inledande möte.

Flera myndigheter producerar kartunderlag som kan användas för att analysera förutsättningar för ras, skred och erosion. Underlagen bygger ofta på samma information men kan skilja sig åt vad gäller termer, skalor, geografisk täckning och annat.

SGI har tillsammans med Sveriges geologiska undersökning (SGU), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och Lantmäteriet (LM) tagit fram en vägledning som beskriver hur underlagen kan användas och tolkas. Dessutom har en webbaserad kartvisningstjänst för ras, skred och erosion byggts upp där samtliga kartunderlag finns samlade.

SGI ser samordningen och harmoniseringen av kartunderlag som början till ett långsiktigt samarbete mellan myndigheterna och har fått i uppdrag av regeringen att fortsätta arbetet även under 2016.

För mer information kontakta:
Miriam Zetterlund, uppdragsledare, tel: 031-778 65 76, e-post: miriam.zetterlund@swedgeo.se

Ta del av vägledning Kartunderlag om ras, skred och erosion

Se kartvisningstjänst för ras, skred och erosion

 

Senast uppdaterad/granskad: 2016-06-07
Hjälpte informationen dig? Ja Nej