Markarbete, centralt i Norrköping Foto: Setareh Yousefi, SGI

SGI arbetar för ett hållbart markbyggande i urbana miljöer.

SGI bidrar till viktiga utvecklingsmål för FN:s Agenda 2030

7 april 2017, 09:03

Statens geotekniska instituts (SGI) verksamhet påverkar totalt elva av de globala målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030 och fyra av dem i en särskild grad. Det visar den redovisning som myndigheten lämnat in till regeringen.

SGI fick i uppdrag att kortfattat redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till genomförandet av Agenda 2030 med dess mål och delmål. Underlaget ska användas i Sveriges rapportering om genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling vid FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) i juli 2017. SGI:s verksamhet bidrar i väsentlig omfattning till måluppfyllelsen av totalt 11 mål och 30 delmål.

De fyra mål som SGI:s verksamheter bidrar allra mest till är:

Mål 11 – Hållbara städer och samhällen
Urbanisering och förtätning av städer innebär ett ökande behov av att bygga bostäder snabbt och effektivt samtidigt som det finns brist på byggbar mark. Det sätter press på urbana planeringsprocesser och ställer stora krav för att nå ett hållbart markbyggande. Samhällsbyggandet måste ta ökad hänsyn till förändrade markförhållanden och markens lämplighet för byggnation och anpassas efter föränderliga klimatförhållanden, särskild i områden som är utsatta för naturolyckor och i kustnära områden.
SGI arbetar för att hållbart samhällsbyggande kan ske på säker grund både i urbana miljöer och på landsbygden och bidrar till åtta delmål under mål 11.

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion
SGI arbetar för att uppnå en cirkulär ekonomi med åtgärder som skall bidra till att ”sluta kretsloppet” i produkters livscykel genom ökad materialåtervinning och återanvändning samt minskad andel deponering. Genom ny teknik och ett livscykelperspektiv kan större miljö- och resurshänsyn tas inom markbyggandet genom till exempel ökad återvinning av avfall, jord och bergmassor.
SGI arbetar med att utveckla innovativa lösningar och effektiva tekniker för att undersöka och åtgärda förorenade områden samt öka kunskapen om återanvändning av geokonstruktioner och avfall och bidrar till sex delmål under mål 12.

Mål 13 - Bekämpa klimatförändringen
Klimatförändringen väntas innebära bland annat förändrad temperatur, nederbörd och avrinning samt förhöjda havsnivåer i Sverige. Det kommer att få direkta konsekvenser för markens byggbarhet och risken för naturolyckor. Insatser av vitt skilda slag behövs för att klimatsäkra samhället, allt från storskalig omlokalisering och livsstilsförändring till lokala tekniska lösningar och geotekniska förstärkningsåtgärder, samt metoder och verktyg för att följa upp och utvärdera de klimatanpassningsinsatser som görs.
SGI:s arbete med fysisk planering och klimatanpassning bidrar i väsentlig omfattning till fyra delmål inom mål 13. Arbetet handlar om att öka samhällets förmåga att anpassa sig till ett klimat i förändring och naturkatastrofer. SGI verkar för att integrera klimatåtgärder i planering och strategier på flera nivåer.

Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap
De övriga 16 målen i Agenda 2030 visar vägen medan mål 17 är verktygslådan för hur en hållbar global utveckling ska kunna bli verklighet. SGI:s verksamhet här bidrar främst till tre delmål som rör systemfrågor, partnerskap respektive data. SGI bistår aktörer på lokal, regional och nationell nivå med underlag och verktyg för att underlätta mer hållbara politiska beslut rörande markbyggande.
SGI främjar även utbyte av idéer, principer, metoder och tekniker mellan olika partners samt bidrar till kapacitetsuppbyggnad när det gäller, tillgängliga, aktuella och tillförlitliga data.

 – För flera delmål så är SGI:s nuvarande insatser tillräckliga. Men för andra delmål finns en stor potential till större inverkan och delaktighet, säger avdelningschef Charlotte Cederbom som lett arbetet med redovisningen. Några exempel är vårt expertstöd till länsstyrelser och kommuner i planprocessen och vår granskning av stora infrastrukturprojekt.

Det kommande bostadsbyggandet och byggandet av infrastruktur i Sverige skulle kunna bli mer tillförlitligt och motståndskraftigt mot klimatrelaterade och andra katastrofer med utökade resurser till och ökat nyttjande av det stöd SGI erbjuder. Speciellt i utsatta kommuner med begränsade resurser och kunskap i frågan samt i komplexa infrastrukturprojekt.

För mera information: Charlotte Cederbom tel 013-20 18 25
Läs rapporten

 

Senast uppdaterad/granskad: 2017-04-07
Hjälpte informationen dig? Ja Nej