Grävmaskin som arbetar vid en övertäckt deponi. Foto: Maria Carling, SGI

SGI ska studera hur radioaktiva ämnen sprids i miljön

6 september 2016, 11:28

SGI har fått i uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten att studera processer och faktorer som styr hur radioaktiva ämnen i deponerat avfall och förorenad mark frigörs och sprids i miljön.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) är en tillsynsmyndighet och tillståndsprövande myndighet för verksamheter som hanterar strålning.

SSM bedömer bl.a. modeller och konsekvensanalyser för frigörelse och spridning av radioaktiva ämnen från kortlivat lågaktivt radioaktivt avfall som deponerats i ytnära deponier (konventionella deponier och markförvar för driftavfall) och från markområden och anläggningsplatser som förorenats med radioaktiva ämnen till följd av tidigare verksamheter.

Ytterligare studier behövs för att beskriva faktorer som påverkar SSM:s bedömningar av t.ex. olika ämnens lakbarhet, spridning via vatten, omsättning i marken, upptag i grödor och exponering på människor och miljön samt degradering av deponier.

Avveckling
Detta är speciellt viktigt mot bakgrund av det ökande antalet avvecklingsprojekt inom kärnkraftsbranschen, då SSM kommer att behöva ta ställning till deponering av stora mängder lågaktivt material, hantering av rivningsmassor och förutsättningar för friklassning av anläggningsplatser.

Forskningsuppdraget ska utgöra ett första steg i en kunskapsuppbyggnad kring dessa frågor.

Uppdraget kommer att genomföras som en litteraturstudie med syftet att sammanfatta det internationella kunskapsläget, identifiera kunskapsluckor och svagheter i spridningsmodeller samt ge förslag på var fortsatt forskning behövs.

Frågeställningar
Specifika frågeställningar som kommer att besvaras är bl a:

- Hur varierar lakbarheten av radioaktiva ämnen för olika avfall och marktyper, och hur sprids de från olika typer av deponier?

- Finns det tillräckligt med data för att kunna modellera spridningen i miljön och är nuvarande modeller tillförlitliga?

Mera information: Peter Flyhammar tel 040-35 67 77 eller Mats Fröberg 013-20 18 51

Senast uppdaterad/granskad: 2016-09-07
Hjälpte informationen dig? Ja Nej