Rivning av hustak, del av kran. Foto: Lars Owesson/Scandinav bildbyrå

SGI vägleder regeringens och EU:s arbete i avfallsfrågor

23 februari 2016, 09:00

Statens geotekniska institut, SGI, har lett en grupp nordiska forskare som utvärderat EU:s mål gällande återvinning av bygg- och rivningsavfall. Studien har undersökt resursbesparingar, transportarbete, föroreningsspridning och andra miljöeffekter. Resultaten användes i Sveriges svar på EU-samråden om ett nytt paket för cirkulär ekonomi och avfallsfrågor och har fått genomslag i kommissionens handlingsplan.

I studien om EU:s 70 procent-mål för bygg- och rivningsavfall för SGI fram rekommendationer för åtgärder på EU-nivå och nationell nivå.

– ­En del har regeringen tagit fasta på i sina synpunkter på kommissionens paket för en cirkulär ekonomi, säger Maria Arm, projektledare. Vi ser också att flera av våra rekommendationer återkommer i kommissionens övergripande handlingsplan. Nu arbetar vi för att ta fram nödvändig kunskap för att stödja genomförandet.

EU:s 70-procentmål innebär att återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning (exklusive energiåtervinning) av icke farligt bygg- och rivningsavfall ska öka till minst 70 viktsprocent före år 2020. Forskarteamet konstaterade att målet behöver revideras för att styra mot resurseffektivitet och giftfri miljö. Dagens generella och viktbaserade mål behöver bytas ut mot separata mål för olika materialtyper så att återvinning av resurstäta material prioriteras och inte bara stora, tunga avfallsflöden.

Uppföljningen av målet behöver också revideras så att olika återvinningsåtgärder kan särskiljas och rangordnas efter vilken miljönytta de ger. Då ökar förutsättningarna för att avfallsbaserade material utnyttjas till sin fulla potential.

Dessutom behöver de nationella regelverken utformas så att återvinning som ger hög miljövinst och låg miljöbelastning underlättas. Detta kräver kunskap som saknas idag när det gäller avfallsströmmar och avfallshantering liksom om emissioner från olika avfall och återvinningsåtgärder.

Slutsatserna, som drogs inom projektet ENCORT-CDW, finns med bland Sveriges prioriterade frågor i EU-kommissionens nya cirkulär ekonomi-paket och har fått gehör i kommissionens övergripande handlingsplan samt lagstiftningsförslag för avfall. Studien utfördes av forskare från SGI och IVL i Sverige, SINTEF i Norge, DHI i Danmark och VTT i Finland.

Projektet initierades av Naturvårdsverket och har genomförts på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

För mer information: Maria Arm, projektledare, tfn: 013-201807

Läs mer om EU-kommissionens förslag och Naturvårdsverkets yttrande

Ta del av rapporten ENCORT-CDW: Evaluation of the European recovery target for construction and demolition waste (2014)

Läs även den vetenskapliga artikeln How does the European Recovery Target for Construction & Demolition Waste Affect Resource Management? (open source 2016) där forskargruppen utvecklar sina tankar om bättre styrmedel för att nå en cirkulär ekonomi för byggsektorn.

Senast uppdaterad/granskad: 2016-12-01
Hjälpte informationen dig? Ja Nej