Skred i en sluttning intill ett hus som skadats. Foto: SGI

Moränras vid ett hus.

SGI:s gd: Klimatutredningen ett viktigt steg för att anpassa den byggda miljön

30 maj 2017, 13:05

På måndagen överlämnade den särskilde utredaren Eva Eriksson sitt betänkande om klimatanpassning till miljöminister Karolina Skog. – Vi ser utredningen som ett viktigt steg i arbetet för att anpassa Sveriges byggda miljö till klimatets förändringar, säger SGI:s generaldirektör Åsa-Britt Karlsson i en kommentar.

SGI har som expertmyndighet medverkat i Klimatanpassningsutredningen "Vem har ansvaret" som lades fram för regeringen den 29 maj.

Utredningen har fokuserat på händelserna översvämning, ras, skred och erosion – som är några av SGI:s kärnområden. Huvuduppdraget har varit att klarlägga ansvarsfördelningen mellan stat, kommun, landsting och andra när det gäller att hantera klimateffekterna för bebyggelse.

– Vi ser utredningen som ett viktigt steg i arbetet för att anpassa Sveriges byggda miljö till klimatets förändringar, säger Åsa-Britt Karlsson. Utredningen pekar på ett vagt ansvar för både stat och kommun när det gäller befintlig bebyggelse och att det behövs en nationell strategi där bland annat frågan om finansiering av förebyggande åtgärder klargörs.

Positiv helhet
SGI ställer sig i huvudsak positivt till utredningens huvudförslag för att lyfta de geotekniska säkerhetsfrågorna i planprocessen. Utredningen förslår att risken för skador på bebyggelse och byggnadsverk på grund av översvämning och erosion, och hur dessa kan minska eller upphöra, ska framgå av en översiktsplan.

– Detta är helt i linje med SGI:s ståndpunkt. I vårt arbete ingår att ge stöd till länsstyrelser och kommuner vid deras arbete med att upprätta detaljplaner och översiktsplaner och därför tar vi redan i dag in de geotekniska säkerhetsaspekterna. Vi ser att dessa delar kan stärkas ytterligare genom ett förtydligande i lagstiftningen (Plan- och bygglagen).

Samordning bra
Utredningen föreslår vidare att Boverket med bistånd från bland andra SGI, får ett utökat uppdrag att vara samordnande myndighet för klimatanpassning i förhållande till bebyggelse.

Åsa-Britt Karlsson:

– Vår uppfattning är att varje myndighet skall bidra i klimatanpassningsarbetet utifrån sitt kompetensområde och sitt uppdrag.

Regeringen avsatte 2016 särskilda medel för myndigheter att utveckla handlingsplaner för klimatanpassning inom sina verksamhetsområden. SGI redovisade under februari 2017 därför den handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat, som myndigheten tagit fram i dialog med offentliga och privata aktörer inom markbyggnadssektorn.

– SGI har enligt instruktionen även ansvar för nationell samordning av stranderosion och vi menar att sådana särskilt utpekade ansvar till expertmyndigheter bör vara utgångspunkten för klimatanpassningsarbetet i Sverige. På det sättet är det också naturligt och riktigt att Boverket lyfter klimatanpassningsarbetet för bebyggelse. 

 

Senast uppdaterad/granskad: 2017-05-30
Hjälpte informationen dig? Ja Nej