Hus vid Säveåns strand. Foto: Karin Bergdahl

Skredriskkartering i Säveån: klimatpåverkan störst i delar av Partille och Lerum

5 september 2017, 13:31

Hög skredrisk förekommer i strandnära områden längs Säveån och i områden där ån korsar Västra stambanan. Klimatets påverkan på skredrisken i ett framtida perspektiv är störst i Kåhög-Jonsered samt inom Lerums centrum. Det visar Statens geotekniska instituts (SGI:s) översiktliga utredning av skredrisker längs Säveån.

Enligt SGI:s skredriskutredning har huvuddelen av det utredda området låg skredrisk. Hög skredrisk förekommer inom tio procent av den totala markytan. Främst berör det områden nära stranden i Göteborgs och Lerums centrum samt där väg E20 och Västra stambanan korsar och går nära ån, i framför allt Partille och Lerum.

– För att minska risken för skred längs vattendrag behövs lokalt mer detaljerade utredningar och skredförebyggande åtgärder, ett arbete som kommunerna glädjande nog redan påbörjat, säger projektledare Karin Bergdahl. SGI:s utredning ger en heltäckande bild och tillför klimatförändringsaspekten till de detaljerade geotekniska stabilitetsutredningar som framför allt kommunerna redan genomfört.

En samlad bild av skredriskområden längs prioriterade vattendrag underlättar bland annat bedömning av var geotekniska anpassningsåtgärder gör mest samhällsnytta och blir mest kostnadseffektiva, även inberäknat klimatförändring fram till år 2100. SGI ger i sin utredning av Säveån ett antal rekommendationer till kommunerna. Bland annat gäller det uppföljning av tidigare gjorda stabilitetsutredningar.

– I kommunernas utredningar finns förslag på olika stabilitetshöjande åtgärder, men det kan saknas dokumentation över vad som därefter gjorts och var, säger biträdande projektledare Karin Odén. För bättre kontroll behöver kommunerna i dessa fall göra sammanställningar över vilka förstärkningar som gjorts.

Skredriskutredningen har genomförts längs en tre mil lång sträcka av Säveån i Lerums, Partilles och Göteborgs kommuner. Sträckningen innehåller större sammanhängande områden med skredbenägna jordar. Den heltäckande skredriskkartan visar på översiktsplanenivå hur hög risken är för skred i dagens och framtidens klimat. I vissa områden kommer klimatförändringen att påverka skredrisknivån, vilket till exempel innebär att områden som redan i dag har hög skredrisknivå kan komma att bli ännu mer utsatta.

Utredningsresultat

Utredningens resultat i form av skredriskklasser, sannolikhets- och konsekvensklasser redovisas i en rapport i tre delar. Resultaten tillgängliggörs även i en webbaserad kartvisningstjänst som är öppen för alla och kan användas i planeringssammanhang. I utredningen har SGI samverkat med bland andra Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Göteborgs stad och Lerums och Partille kommuner.

Del 1: Sammanfattning och kartredovisning

Del 2: Metodik för kartläggning

Del 3: Fördjupningsbilaga Konsekvensanalys

Kartvisningstjänst

Mer information

Karin Bergdahl, projektledare, tel: 031-749 65 81, karin.bergdahl@swedgeo.se

Karin Odén, biträdande projektledare, tel: 031-778 65 61, karin.oden@swedgeo.se

Senast uppdaterad/granskad: 2017-09-05
Hjälpte informationen dig? Ja Nej