Erosion och spår av översvämning utmed Arnebobäcken, Heby, Uppsala län. Förstudie MSB, 2016.
Använd i samband med nyhet om MSB-uppdrag 2016. Foto: Samir Ezziyani/SGI

Erosion längs med Arnebobäcken, Heby, Uppsala län.

Slänter längs med vattendrag i bebyggda områden undersöks

14 september 2016, 10:55

Statens geotekniska institut (SGI) genomför omfattande undersökningar utmed vattendrag i Sveriges kommuner. Förstudien ska ligga till grund för en översiktlig kartering av stabiliteten i bebyggda områden där det finns risk för jordrörelser.

Just nu gör SGI besiktningar i områden med slänter längs vattendrag i samtliga kommuner i Kalmar, Jönköpings och Jämtlands län. Besiktningarna innebär att SGI:s personal åker ut på plats och tittar där det finns erosion eller annan markpåverkan, en så kallad okulär besiktning.

Arbetet sker i samverkan med kommunerna. Förstudien innebär att myndigheten i samråd med respektive kommun, avgränsar vilka delområden som är i behov av översiktlig kartering. Kartor, flygbilder och tidigare geotekniska utredningar inventeras. Tillsammans med besiktningar på plats och annan kunskapsinhämtning, ligger undersökningen till grund för den översiktliga karteringen av stabilitetsförhållanden.

Arbetet görs på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Förstudien ska leda fram till ett förslag på bland annat turordning mellan kommunerna, geografisk avgränsning, nya undersökningar, samt innehålla en förteckning över befintlig geoteknisk dokumentation.

Senast uppdaterad/granskad: 2016-09-14
Hjälpte informationen dig? Ja Nej