En plantskola i Värmland. Foto: SGI

En gammal handelsträdgård.

Tips om förorenade handelsträdgårdar i ny publikation

28 mars 2017, 10:53

Många gamla handelsträdgårdar är idag exploaterade och bebyggda med bostäder. Det har resulterat i att många privatpersoner känner oro för sin och sina barns hälsa och för att fastighetsvärdet ska påverkas. För att höja kunskapsläget kring eventuellt förorenade handelsträdgårdar har tips och råd för riskkommunikation, undersökning och bedömning tagits fram av Statens geotekniska institut och länsstyrelserna i Mälarlänen och på Gotland.

Projektet har utmynnat i tre väglednings- och informationsmaterial. I det framtagna materialet beskrivs dominerande föroreningar, styrande risker, exponeringsvägar och spridningsvägar. De föroreningar som utgör störst problem är olika typer av bekämpningsmedel, både organiska ämnen och metaller.

Ny SGI Publikation
I SGI:s publikation ges rekommendationer kring hur undersökningar bör göras, så som provtagningsstrategi och analysomfattning och generella råd för hur bedömningen av föroreningsförekomsten och risksituationen kan göras:

Länsstyrelsernas väglednings- och informationsmaterial
I länsstyrelsernas dokument ges vägledning för granskning av provtagningsplaner och riskbedömningar, respektive lättillgänglig information till fastighetsägare och boende:

  • Gamla handelsträdgårdar – inventering, undersökning och bedömning, vägledning till tillsynsmyndigheter, Länsstyrelserna i Mälarlänen och Gotland
  • Förorenad mark vid gamla handelsträdgårdar – information till fastighetsägare och boende, Länsstyrelserna i Mälarlänen och Gotland

Länsstyrelsernas dokument kan hämtas här: www.ebhportalen.se

För mera information: Märta Ländell tel 013-20 18 63

Senast uppdaterad/granskad: 2017-03-28
Hjälpte informationen dig? Ja Nej