Barnhand som rör vid grödor i jorden. Foto: Helena Branzén, SGI

Jord och mark är en livsviktig resurs.

Seminarium om mark som resurs på World Soil Day

7 november 2017, 13:12

Den 5 december arrangerar SGI, Nätverket renare mark och Sydsvenska miljörättsföreningen ett seminarium om markens värde. Seminariet hålls med anledning av att det då är World Soil Day, eller Markens dag.

World Soil Day är inrättad av FN-organet FAO och uppmärksammas av SGI på flera sätt. Tillsammans med Nätverket renare mark och Sydsvenska miljörättsföreningen arrangerar vi ett seminarium med titeln "Soil Security - Ett seminarium om markens värde".

Mylla
Mark, jord, jordart, sediment, mylla, mull.  Vi har många ord för jord. Jorden är planetens levande hud som täcker kontinenterna, mellan markyta och berggrunden och precis som luften och vattnet är marken en förutsättning för liv och ekosystem.

Jord förser oss med mat, biomassa och råmaterial, och spelar en viktig roll i storskaliga kretslopp genom att kunna ta upp, avge, lagra och transformera näringsämnen, kol och vatten. Marken är en viktig del av våra ekosystem och en förutsättning för naturvärden och ekosystemtjänster. Marken ger oss möjlighet att bygga bostäder och infrastruktur.   

Hotad resurs
Men jord är samtidigt en akut hotad resurs, globalt och i Europa genom erosion, utarmning av organiskt innehåll, bebyggelse och hårdgörande av mark, markföroreningar, försaltning, kompaktering av åkermark, översvämningar och ras och skred.

Bildandet av jord är en extremt långsam process och jord kan därför betraktas som en icke förnybar resurs och komplex och hotad av mänskliga aktiviteter. Med en växande befolkning och ett ökat försörjningsbehov, expanderande städer och ett förändrat klimat ökar trycket på jorden som resurs.

Nu krävs hållbara strategier för att skydda jorden och säkerställa matproduktion, rent vatten, biologisk mångfald och en ökad motståndskraft för att möta klimatförändringen. 

Den 4-6 december arrangerar också H2020-projektet Inspiration sin slutkonferens i Bryssel, i samband med World Soil Day. Tjugotvå länder har deltagit i utvecklingen av en forsknings- och innovationsagenda för mark och markanvändning med koppling till jord, vatten och sediment (The Europeans’ Strategic Research Agenda for Integrated Spatial Planning, Land Use and Soil-Sediment-Water Management).

Senast uppdaterad/granskad: 2017-11-07
Hjälpte informationen dig? Ja Nej