Nyhetsarkiv 2014

 1. 19 december 2014

  Nytt samarbetsprojekt om bergmaterial ska maximera miljönyttan

  Ett nytt samarbetsprojekt där SGI deltar ska utveckla metoder för en effektivare användning av berg och andra fyllnadsmaterial. I projektet ska man ta hänsyn till tekniska, ekonomiska, sociala och miljömässiga intressen för att ha ett helhetsgrepp på miljönyttan.

 2. 9 december 2014

  Förstudie för att bygga ut Göteborgs hamn

  Statens geotekniska institut (SGI) ska göra en förstudie om hur restmaterial från infrastrukturprojekt kan användas till att bygga ut Göteborgs hamn. I samband med byggande uppstår stora mängder överskott av bland annat lera. Av de olika bygg- och restmaterial som blir över vid byggande är lera bland de svåraste att återvinna.

 3. 5 december 2014

  Nya utmaningar och metoder för användning av jord- och bergmaterial i fokus vid erfarenhetsutbyte

  Ett fyrtiotal personer deltog i tisdags i Göteborg i det erfarenhetsutbyte kring "Användning, klassificering och uppgradering av jord- och bergmaterial” som organiserats av SGI och Optimass WP2.

 4. 1 december 2014

  Treasure ska ge riskbedömning av förorenade havssediment

  Halterna av miljögifter i havsörnens ägg längs Norrlandskusten är idag lika höga som på 1970-talet, då arten var utrotningshotad. Det nystartade tvärvetenskapliga forskningsprojektet Treasure ska undersöka risken för att dessa miljögifter sprids från förorenade bottensediment och ta fram åtgärdsplaner för sanering.

 5. 20 november 2014

  Flygaska kan förbättra skogsbilvägar

  Ökad medeltemperatur och mer regnoväder gör att skogsbilvägar riskerar både mer tjälskador och uppluckring av vägbanan både på ytan och underifrån. Det gör att vägarna tål belastning från skogsmaskiner och bilar sämre, och det medför stora problem för bland annat skogsbruket. Flygaska från förbränning av rester vid pappersmassatillverkning kan användas för att förbättra vägarnas bärighet.

 6. 19 november 2014

  Lyckat SGI-seminarium om nytta och relevans i samhällsbyggnadsforskning

  Ett femtiotal personer från olika myndigheter och lärosäten deltog i SGI-seminariet "Relevans och samhällsnytta i samhällsbyggnadsforskning" på tisdagen i Stockholm.

 7. 17 november 2014

  Artikel om SGI-projektet Pegasus i Applied Geochemistry

  En vetenskaplig artikel har publicerats i tidskriften Applied Geochemistry om SGI:s nyligen avslutade forskningsprojekt Pegasus.

 8. 14 november 2014

  Optimass bjuder in till konferens om jord- och bergmaterial

  Projektet Optimass WP2 och SGI inbjuder till erfarenhetsutbyte kring "Användning, klassificering och uppgradering" av jord- och bergmaterial.

 9. 12 november 2014

  Ny vägledning för nedströmsskydd vid deponier

  Lakvatten från deponier är en potentiell miljöfara långt efter att deponin lagts ned, därför ställs stora krav på de reningsanläggningar som byggs. SGI har på uppdrag av Avfall Sverige utarbetat en vägledning för lakvattenrening. Vägledningen visar hur man systematiskt går tillväga för att utforma ett lämpligt lakvattenfilter som skyddar mark och ytvatten nedströms en deponi.

 10. 6 november 2014

  Så ska tusentals nedlagda avfallsdeponier bedömas och riskklassificeras

  Statens geotekniska institut (SGI) ger ut en publikation för att underlätta arbetet i kommuner och länsstyrelser med att inventera, riskbedöma och riskklassa nedlagda avfallsdeponier. Publikationen utgör ett komplement till Naturvårdsverkets rapport om metodik för inventering av förorenade områden, den så kallade MIFO-handboken.

 11. 21 oktober 2014 Överdel av hus som håller på att byggas. Foto taget från marken och upp mot himlen.

  Nytt analysverktyg tar in hållbarhetsaspekter på samhällsplanering

  Statens geotekniska institut (SGI) har tagit fram ett analysverktyg som gör det enklare för kommuner att ta hänsyn till hållbarhetsaspekter när de fattar beslut om samhällsplanering. Målet är att experter använder verktyget för att väga in hållbarhet som en faktor i sina beräkningar. Resultatet ska bli en bättre planering som tar hänsyn till miljö och klimatförändringar.

 12. 20 oktober 2014

  SGI inspekterade mindre skred på Orust

  SGI kallades i helgen till Orust norr om Göteborg för att bedöma ett mindre skred.

 13. 16 oktober 2014

  Artikel om passiva provtagare publicerad i vetenskaplig miljötidskrift

  Det europeiska forskningsprojektet IBRACS, med Dan Berggren Kleja från SGI som projektledare, har fått en artikel om passiva provtagare publicerad i tidskriften Environmental Science & Technology.

 14. 7 oktober 2014

  Regeringskansliets webb lyfter SGI-projekt i EU:s Östersjöstrategi

  Regeringskansliets webb lyfter SGI-projektet SMOCS som ett föredöme i EU:s Östersjöstrategi.

 15. 6 oktober 2014

  "Göta älv måste klimatsäkras redan nu" skriver SGI i Göteborgs-Posten

  "Klimatförändringen väntar inte. Göta älv måste anpassas till ett nytt klimat. Detta tar tid och det är dags att börja nu, inget blir bättre av att vänta", skriver SGI:s generaldirektör och stf generaldirektör Åsa-Britt Karlsson och Bo Lind i en debattartikel som publicerades i Göteborgs-Posten lördagen den 4 oktober.

 16. 3 oktober 2014

  Seminarium om relevans och samhällsnytta i samhällsbyggnadsforskning

  Statens geotekniska institut, SGI, bjuder in till seminarium om relevans och samhällsnytta i samhällsbyggnadsforskning.

 17. 16 september 2014

  Ny provtagare ger bättre riskbedömning av organiska miljögifter i marken

  Statens geotekniska institut, SGI har studerat en ny typ av passiva provtagare som kan användas för att mäta koncentrationen av organiska ämnen i porvatten på ett bättre sätt. Det i sin tur kan leda till bättre riskbedömningar av förorenade områden och spara tid och pengar.

 18. 3 september 2014 Ras i siltslänt vid ångermanälven. Brant slänt där raset dragit med sig träd ner mot älven.

  Seminarium i Sollefteå om siltslänters stabilitet

  Statens geotekniska institut, SGI, och Sollefteå kommun arrangerar ett seminarium med presentation av nya rekommendationer för stabilitetsutredningar av siltslänter.

 19. 1 september 2014

  Samarbetsavtal mellan SGI och japanska TIT

  Ett samarbetsavtal om forskning skrevs på måndagen mellan Statens geotekniska institut, SGI och Tokyo Institute of Technology. - Vi ser fram emot ett spännande samarbete , säger SGI:s generaldirektör Åsa-Britt Karlsson.

 20. 1 september 2014

  Brand – vanlig olycka på svenska avfallsdeponier

  Nästan alla olyckor som inträffar på avfallsdeponier i Sverige är bränder. Antalet bränder har minskat på senare år, men beräknas ändå kosta ca 25 miljoner kronor per år. En ny publikation från SGI kartlägger situationen och föreslår en rad åtgärder.

 21. 26 augusti 2014 Strandkant och ett vattendrag. Besiktning av erosion i Nissan och Suseån.

  SGI besiktigar erosion i Nissan och Suseån som kan leda till ras och skred

  I förra veckan kallade räddningstjänsten i Halmstad in Statens geotekniska institut för att undersöka förekomsten av erosion som i en förlängning kan leda till ras och skred på flera platser längs Nissan och Suseån. Geotekniker och nationell samordnare för erosionsfrågor Per Danielsson har varit på plats och kan konstatera att det just nu inte finns synliga tecken på erosion som kan leda till ras och skred.

 22. 21 augusti 2014

  SGI bedömer skredrisk vid fyra ställen i Halland

  Räddningschefen i Halmstad begärde på torsdagen hjälp av Statens geotekniska institut, SGI, med att bedöma den geotekniska säkerheten vid fyra områden i Halland.

 23. 20 augusti 2014

  Oro för skred i Västsverige efter regn - SGI stöttar räddningstjänst och länsstyrelse

  Länsstyrelsen i Halland begärde på onsdagen hjälp från SGI på grund av oro för ökad skredrisk i länet. Anledningen är den kraftiga nederbörden den senaste tiden.

 24. 18 augusti 2014

  Forskningsuppdrag om ytliga tunnlar till SGI

  Statens geotekniska institut, SGI och Itasca AB har tillsammans fått finansiering för ett forskningsuppdrag "Tunneldrivning i heterogena förhållanden". Uppdraget finansieras huvudsakligen av Befo, Bergteknisk forskning, men har även medfinansiering av SGI.

 25. 21 juli 2014

  Hjälp oss identifiera kunskapsluckor inom arbetet med förorenade områden

  Varje år genomför vi en enkätundersökning där du som arbetar med förorenade områden kan ge din syn på vilka kunskapsluckor eller behov av spridning av kunskap som finns. I årets enkät fokuserar vi på förorenade områden i den fysiska planeringen.

 26. 2 juli 2014 Del av Norsälven med strandkanter på båda sidor.

  Fältarbete längs Norsälven avslutat - Nu analyseras risken för ras och skred

  Våren 2013 började Statens geotekniska institut, SGI, att arbeta med analys av risker för ras och skred längs Norsälven. Nu är allt fältarbete klart, borrningarna är avslutade och ett analysarbete har börjat på SGI. Resultaten presenteras i höst och blir ett stöd för kommunerna längs älven i deras arbete med klimatanpassning och säkert byggande.

 27. 16 juni 2014

  Treårigt projekt om markanvändning ska minska risken för skred och ras

  På vilket sätt skog och mark brukas, sköts och exploateras och hur vägar anläggs har en direkt påverkan på risken för erosion, skred och ras. Nu startar ett treårigt forskningsprojekt för att ge mer kunskap om hur man kan minska riskerna.

 28. 11 juni 2014

  Beslut om forskning kring förorenad mark

  Forskningsrådet Formas har beslutat att finansiera tre forskningsprojekt om förorenade områden där SGI deltar. Syftet är att öka saneringstakten av förorenade områden i Sverige.

 29. 9 juni 2014

  SGI med på Almedalsseminarium om klimatanpassning

  Hur anpassar vi Sverige till en varmare värld? Det är temat för ett halvdagsseminarium i Almedalen tisdagen den 1 juli. SGI deltar som medarrangör.

 30. 2 juni 2014 När bild på ett ras i en brant slänt där det växer sly.

  Ny kunskap om slänter ger ökad säkerhet

  SGI har släppt en ny publikation om negativa portryck och stabilitet i siltslänter*. Publikationen redovisar ny kunskap som kan användas för att öka tillförlitligheten vid bedömning av stabilitet i siltslänter. Redan nu har forskningens resultat börjat användas i SGI:s arbete med analys av risker för ras och skred längs Norsälven.

 31. 20 maj 2014

  Passiva provtagare kan ge bättre underlagför sanering av förorenad mark

  Passiva provtagare kan göra det enklare att bedöma om det är möjligt att bryta ned klorerade lösningsmedel i grundvattnet. Det visar ett projekt där Statens geotekniska institut, SGI deltagit.

 32. 16 maj 2014

  SGI bland de bästa myndigheterna i Naturvårdsverkets miljömätning

  Statens geotekniska institut, SGI, placerar sig bland de bästa myndigheterna i Naturvårdsverkets rankningslista Miljöledning i staten 2013.

 33. 8 maj 2014

  Effektivare samarbete mellan SGI och SGU ska ge renare sjöar och hav

  Stora mängder förorenade sediment* i hav och sjöar skadar vår miljö. Statens geotekniska institut, (SGI) och Sveriges geologiska undersökning (SGU) har därför startat en myndighetssamverkan för ökad effektivitet som ska medverka till renare vattenmiljöer. Tanken med samarbetet är också att undvika otydliga ansvarsområden och dubbelarbete. De positiva effekterna av samverkan syns redan.

 34. 23 april 2014 Vitsippor

  Dagens kunskaper räcker inte för att bygga tusenåriga deponier

  Deponier som ska hålla i tusen år går inte att bygga i dag. Vi vet helt enkelt för lite om hur de olika tätnings- och barriärsystemen fungerar, vare sig de är konstgjorda eller av naturmaterial. Även deponier som ska finnas i över 100 år är osäkra.

 35. 14 april 2014

  Myndigheter samverkar för effektivare arbete med ras, skred och erosion

  För första gången har mötet med Delegationen för ras och skredfrågor och mötet med Myndighetsnätverket stranderosion arrangerats i anslutning till varandra. Första träffen ägde rum på SGI i Linköping. Tanken är att arrangera mötena i anslutning till varandra för att öka samverkan och bli mer effektiva. Det leder i sin tur till bättre stöd till kommuner och länsstyrelser i frågor om ras, skred och erosion.

 36. 3 april 2014

  Kustmöte 2014

  Det årliga mötet om planering, byggande och skydd av kustområden hålls den 30 september - 1 oktober i Kristianstad.

 37. 31 mars 2014

  SGI på seminarium om klimatrapporten från IPCC

  Med anledning av andra delen av IPCC:s klimatrapport arrangerade SMHI och Stockholm Environmental Institute på måndagen ett seminarium om klimatanpassning. Bland annat berättade medförfattaren Richard Klein om klimatförändringarnas globala effekter. SGI:s klimatforskare och statvetare Lisa Van Well var på plats.

 38. 28 mars 2014

  Vågor från fartyg kan skapa erosion som i sin tur kan orsaka jordskred

  En av orsakerna till erosion längs med Göta älv är fartygspassager. Fartyg genererar vågor, som sedan skapar erosion längs med älvbotten och älvstranden och till sist kanske jordskred.

 39. 19 mars 2014

  Enighet bakom förslag om en Göta älvdelegation

  Samtliga remissvar som har kommit in till socialdepartementet ställer sig positiva till SGI:s förslag om att tillsätta en delegation för klimatanpassning av Göta älvdalen. – En Göta älvdelegation med många aktörer som samarbetar skulle göra Sverige unikt i klimatanpassningsfrågan, säger SGI:s generaldirektör Åsa-Britt Karlsson.

 40. 19 mars 2014

  Mer kunskap behövs för att sanera Sveriges 15 000 mest förorenade områden

  De som arbetar med undersökning och efterbehandling av förorenade områden vill ha ökade kunskaper och erfarenheter om förorenade områden och sediment*. Det visar en enkätundersökning som SGI har gjort. Behovet av forskning och utveckling är stort inom området, om regeringens mål om sanering av alla de drygt 15 000 förorenade områden som utgör mycket stor eller stor risk ska uppnås år 2050.

 41. 3 mars 2014

  SGI tar ny och samordnande roll inom forskning och rådgivning om berg

  Statens geotekniska institut, SGI utvecklar sin verksamhet inom bergsfrågor. –Vi tar på oss en ny och samordnande roll kring forskning, kunskapsförmedling och rådgivning kring berg i Sverige, säger SGI:s generaldirektör Åsa-Britt Karlsson.

 42. 11 februari 2014

  Skriften ”Schakta säkert” omarbetas av SGI och Skanska

  (Uppdat. 2015-03-26) Nu omarbetas skriften Schakta säkert som gavs ut av Arbetsmiljöverket och SGI 2003.

 43. 7 februari 2014

  "SGI:s förslag om Göta älvdelegation del i helhetslösning"

  Det behövs en långsiktig lösning för Vänerns avtappningsproblemen annars hotar en katastrof. Frågan får inte regionaliseras, skriver företrädare för Vänerkommunerna på DN Debatt på fredagen.

 44. 3 februari 2014

  13 februari sista dagen att söka forskningsmedel om förorenade områden i Sverige

  Sista dagen för att söka medel till SGI:s och Formas forskningsprogram om förorenade områden närmar sig. Den 13 februari måste alla ansökningar för 2014 vara inne.

 45. 31 januari 2014 Hus vid Norsälven. Fotot är taget ut ifrån vattnet in mot land.

  Undersökning av skredrisk längs Norsälven – Nu börjar den andra etappen av borrningar

  Våren 2013 började SGI att utreda risker för ras och skred längs Norsälven. Nu är fältarbetena i den norra delen av älven till stora delar avklarade, i dagarna börjar undersökningen av älvens mittendel.

 46. 22 januari 2014 Hus som är byggda i sluttningen ner mot Norsälven. Fotot är tagit utifrån vatten och in mot land.

  Klimatförändring och kunskapsbrist gör det svårt att bygga och bo vid stränder

  Många vill bygga och bo vid vatten. Intresset för att bygga vid stränder ökar hela tiden men kan i vissa fall vara olämpligt med tanke på risken för naturolyckor genom t ex stranderosion. Statens geotekniska institut, SGI, har därför fått i uppdrag av regeringen att utveckla kunskaperna om just stranderosion. I en nyskriven rapport har geoteknikerna Bengt Rydell och Karin Lundström beskrivit vilka kompetensbehov det finns.

 47. 16 januari 2014 Kvinna i laboratorierock och handskar häller vatten från en tillbringare ner i en behållare som tillhör laktestförsöket.

  SGI:s laktestkurs stärker landets miljöarbete

  Den 21 januari är det återigen dags för SGI:s populära laktestkurs. Laktester kan användas för att bedöma vilka miljöfarliga ämnen det finns i jord, avfall och byggprodukter. Testerna kan också utnyttjas som underlag i riskbedömning av förorenade områden. I över 10 år har SGI gett landets kommuner, länsstyrelser, konsulter och avfallsproducenter kurser i laktester.

 48. 2 januari 2014

  SGI fyller 70 år 2014

  I år fyller Statens geotekniska institut, SGI, 70 år. SGI bildades 1944 för att ”stärka den geotekniska forskningen och för att ge stöd till statliga myndigheter med byggnadsverksamhet”. Under alla år sedan dess har vi hållit det i fokus.