Beslut om forskning kring förorenad mark

11 juni 2014, 13:09

Forskningsrådet Formas har beslutat att finansiera tre forskningsprojekt om förorenade områden där SGI deltar. Syftet är att öka saneringstakten av förorenade områden i Sverige.

Projekten är:

1) Safire (Sustainability Assessment For Improved Remediation Efficiency). Projektets övergripande syfte är att utvärdera hur hållbarhetsbedömningar kan förbättra effektiviteten i efterbehandlingar (EBH) av förorenade områden i Sverige.

Huvudsökande är Lars Rosén vid Chalmers och deltagande SGI i projektet är miljögeotekniker Pär-Erik Back.

2) Applicera (Applicable site-specific environmental risk assessment of contaminated soils). Målet är att utveckla en applicerbar, platsspecifik metodik för miljöriskbedömning i syfte att skydda markmiljön.

Huvudsökande är Karin Wiberg, SLU Uppsala. Deltagande från SGI i projektet är Pär-Erik Back, Dan Berggren-Kleja samt Anja Enell.

3) Treasure (Targeting Emerging Contaminated Sediments Along The uplifting Northern Baltic Coast Of Sweden For Remediation).

Huvudsökande är Ian Snowball, Uppsala Universitet. Deltagande från SGI i projektet är Gunnel Göransson, Paul Frogner-Kockum och Hjördis Löfroth.

Målet med projektet är att utveckla nya metoder för att bedöma risken för spridning av starkt förorenade sediment, s k fiberbankar, som ligger på grunda bottnar längs den svenska kusten och identifiera de områden som är i störst behov av sanering.

Formas utlyste hösten 2013 totalt 21 miljoner kronor till forskning om effektivare sanering av förorenade områden. Målet med satsningen var att ta fram ny kunskap som ska bidra till att saneringstakten i Sverige ökar och möjliggöra att miljökvalitetsmålet ”giftfri miljö” uppnås.

Utlysningen gjordes i samverkan med de berörda sektorsmyndigheterna Naturvårdsverket och Statens Geotekniska Institut, SGI. SGI samverkar genom sitt nystartade teknik- och forskningsprogram om förorenade områden, Tuffo. Som underlag till utlysningen ligger bl.a. de kartläggningar om forskningsbehov som SGI årligen utför.

Läs mera om projekten >>

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-07
Hjälpte informationen dig? Ja Nej