Brand – vanlig olycka på svenska avfallsdeponier

1 september 2014, 08:00

Nästan alla olyckor som inträffar på avfallsdeponier i Sverige är bränder. Antalet bränder har minskat på senare år, men beräknas ändå kosta ca 25 miljoner kronor per år. En ny publikation från SGI kartlägger situationen och föreslår en rad åtgärder.

Publikationen är en del av slutrapporteringen inom det s.k. ESS-projektet, ”Effekter av samhällets säkerhetsarbete” och beskriver effekter av samhällets skadeförebyggande och skadebegränsande åtgärder när det gäller deponiolyckor.

Analysen visar att: 

  • I princip alla deponiolyckor är bränder.
  • Kostnaderna för bränderna har uppskattats till ca 2 500 kr per ton eller ca 25 miljoner kr per år, varav ca 25 procent har uppskattats utgöra kostnader för påverkan på hälsa och miljö.
  • Tidigare inträffade bränderna i huvudsak på eller i själva deponin. Idag inträffar nästan alla bränder i lagrat eller utsorterat avfall. Förändringarna bedöms främst bero på ett ökat miljömedvetande och lagar som styr avfallet mot återvinning i stället för mot deponering.
  • Ökad erfarenhetsåterföring och ökat samarbete inom olycksstatistik och utbildning, liksom mer forskning och utveckling om självantändning och emissioner från avfallsbränder, har en stor möjlighet att minska antalet deponiolyckor och deras effekter på hälsa och miljö.

ESS-projektet var ett femårigt ramprojekt (2009–2013), med finansiering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Författare av SGI-rapporten är Thomas Rihm och Maria Arm från SGI samt Anders Lagerkvist vid Luleå tekniska universitet (LTU).

Läs publikationen >>

Mera information: Maria Arm tel 013-20 18 07

Senast uppdaterad/granskad: 2014-09-24
Hjälpte informationen dig? Ja Nej