Effektivare samarbete mellan SGI och SGU ska ge renare sjöar och hav

8 maj 2014, 15:33

Stora mängder förorenade sediment* i hav och sjöar skadar vår miljö. Statens geotekniska institut, (SGI) och Sveriges geologiska undersökning (SGU) har därför startat en myndighetssamverkan för ökad effektivitet som ska medverka till renare vattenmiljöer. Tanken med samarbetet är också att undvika otydliga ansvarsområden och dubbelarbete. De positiva effekterna av samverkan syns redan.

– Både i Östersjön och i våra insjöar finns stora mängder förorenade sediment som är svåra och kostsamma att åtgärda. Genom samarbete och samverkan kan vi göra det snabbare och effektivare. Det är nödvändigt för miljön, säger Yvonne Ohlsson, SGI

Flera myndigheter i Sverige arbetar på olika sätt med förorenade sediment. Några exempel är SGI, SGU, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. – Att vi är många som arbetar med frågan är bra. Men för att få en riktigt bra utväxling av våra satsningar är en myndighetssamverkan viktig.

Internationellt problem
SGI och SGU tog därför gemensamt initiativ till att starta ett samverkansnätverk mellan myndigheter som arbetar med förorenade sediment. –Vi har hunnit med två träffar och en tredje planeras i höst. Vid det senaste tillfället kombinerade vi mötet med ett internationellt möte om förorenade sediment för länder kring Östersjön och Norge. Ansvaret för arbetet med förorenade sediment är fördelat på flera myndigheter, säger Anna Apler, maringeolog/statsgeolog på SGU.

Positiva effekter
Genom det svenska samarbetet kan myndigheterna få bättre överblick över problemen. De får också möjlighet att ge varandra stöd i arbetet. Ytterligare en effekt är att dialogen med branschen blir tydligare när statliga myndigheter själva har en gemensam bild av problematiken.

–Redan nu ser vi effekter av samverkan. Bland annat drar vi nytta av de experter som finns på de olika myndigheterna på ett bättre sätt när vi känner varandra. Vi diskuterar också möjligheterna till ett samverkansnätverk på Östersjönivå som resultat av vårt internationella möte, säger Yvonne Ohlsson på SGI.

* Sediment är det material som sjunker ner genom vattnet och samlas på havs- och sjöbottnar. Det kan vara jord, lera eller liknande.

Vill du veta mer?
Kontakta miljökemist Yvonne Ohlsson på telefonnummer 08-578 45 502 eller Yvonne.ohlsson@swedgeo.se

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-07
Hjälpte informationen dig? Ja Nej