Enighet bakom förslag om en Göta älvdelegation

19 mars 2014, 14:22

Samtliga remissvar som har kommit in till socialdepartementet ställer sig positiva till SGI:s förslag om att tillsätta en delegation för klimatanpassning av Göta älvdalen. – En Göta älvdelegation med många aktörer som samarbetar skulle göra Sverige unikt i klimatanpassningsfrågan, säger SGI:s generaldirektör Åsa-Britt Karlsson.

Den 12 november förra året lämnade Statens geotekniska institut (SGI) ett förslag till civil- och bostadsminister Stefan Attefall om tillsättning av en delegation för att motverka skredrisker i Göta älvdalen. Nu har myndigheter, kommuner och föreningar lämnat sina remissvar om förslaget och samstämmigheten är stor. – Beskedet att så många står bakom vårt förslag är väldigt positivt, säger Åsa-Britt Karlsson. Göta älvdalen är ett stort område där många viktiga samhällsintressen står på spel.

Risker som påverkar många
När SGI undersökte älven 2009-2011 kom det fram att det finns en hel del risker. Det förändrade klimatet ökar inte enbart risken för ras och skred, utan kan även hota dricksvattenförsörjningen för 700 000 människor och byggsäkerheten i området. Delegationen kan bli en motor för att snabbt sätta fart på arbetet med att klimatanpassa regionen.

Positiva svar från olika håll
Remissvaren visar en stor enighet kring frågan om Göta älvdalen och behovet av klimatanpassning avseende ras och skred. Bland de som lämnat in positiva remissvar finns Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Boverket, Göteborgs stad, Transportstyrelsen, Fastighetsägarna, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Sjöfartsverket, Villaägarnas riksförbund med flera.

Enighet leder till effektivitet
SGI föreslår att delegationens uppgift blir att samordna klimatanpassningsinsatserna och arbeta för att insatser som minskar ras- och skredriskerna snabbt kan komma igång. Det är ett viktigt steg i riktningen mot ett klimatanpassat Sverige, där det är säkert att bo och färdas. – För oss känns det stärkande att så många ställer sig bakom förslaget. Att vi är överens med andra aktörer i Göta älvdalen kommer att effektivisera arbetet om delegationen tillsätts, menar Åsa-Britt Karlsson.

– En delegation med så många som samarbetar skulle göra Sverige unikt i klimatanpassningsfrågan. Det finns ingen liknande satsning internationellt.

Rapport Göta älvdelegation
Här kan du läsa rapporten "Delegation för klimatanpassningsinsatser avseende skredrisker i Göta älvdalen"

Mer information
Vill du veta mer? Hör av dig till ställföreträdande generaldirektör Bo Lind på telefonnummer 0709-73 01 61 eller generaldirektör Åsa-Britt Karlsson, telefonnummer 0709-73 01 81.

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-06
Hjälpte informationen dig? Ja Nej