Del av Norsälven med strandkanter på båda sidor. Foto: Karin Bergdahl, SGI

Fältarbete längs Norsälven avslutat - Nu analyseras risken för ras och skred

2 juli 2014, 09:46

Våren 2013 började Statens geotekniska institut, SGI, att arbeta med analys av risker för ras och skred längs Norsälven. Nu är allt fältarbete klart, borrningarna är avslutade och ett analysarbete har börjat på SGI. Resultaten presenteras i höst och blir ett stöd för kommunerna längs älven i deras arbete med klimatanpassning och säkert byggande.

Hur har det gått med arbetet ute i fält?
– Det har gått ganska bra förutom en del stopp på vägen på grund av höga vattenflöden tidigare i år. På vissa platser har det varit svårt att komma fram på grund av vegetation och höga slänter, säger Karin Odén, projektledare för SGI:s skredriskkartering*.

Hur många punkter har mätts?
– Vi har haft cirka 100 undersökningspunkter.

Flera geotekniker från SGI gjorde platsbesök längs Norsälven under hösten 2013. De fotograferade olika delar av älven och gjorde en besiktning av områdena. Sedan årsskiftet har geotekniska konsulter varit ute för att borra och ta prover. Nu är stabilitetsutredningen klar, liksom batymetriska** mätningar och sedimentprovtagning*** i älven. SGI:s laboratorier har undersökt prover som har kommit in och resultaten är i stort sett klara. Vad som återstår är sannolikhetsberäkningar och konsekvensbedömningar. Därefter ska SGI ta fram en riskkarta för hela Norsälven.

Går det redan nu att se tendenser i resultaten som har hunnit komma in?
– Det är många områden som har låga till måttliga säkerheter mot stabilitetsbrott eller skred, det innebär att många platser inte är tillräckligt stabila, säger Karin Odén.

Vad har det varit för svårigheter med undersökningen?
– Jordlagren längs Norsälven är skiktade, många olika jordlager, som lera, silt och sand ligger om vartannat vilket gör jorden svårbedömd. Att utvärdera egenskaperna i jordlagren är relativt svårt.

När resultat och riskberäkningar är färdiga, vems ansvar är det att åtgärda/klimatanpassa?
– Det är fastighetsägarna som har ansvaret, vilket både kan vara kommuner och privata ägare. I och med vår analys av risker kan de prioritera vad de behöver göra. Dessutom är det inte självklart att en åtgärd behövs, konsekvensen av ett eventuellt skred är också avgörande för vad som behöver åtgärdas. Bor det många personer vid en plats kan det vara även viktigt att klimatanpassa medan en obebyggd plats kanske inte nödvändigtvis måste åtgärdas.

* Skredriskkartering betyder analys av risker för ras och skred.

** Mätningar av botten i vattendrag. Visar variationen i vattnets bottenskikt.

*** Sediment kallas material som sjunker ner genom vattnet och samlas på havs- och sjöbottnar. Sedimentprovtagning är prov från sediment.

Vill du veta mer? Kontakta Karin Odén på 031-778 65 61 eller karin.oden@swedgeo.se.

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-07
Hjälpte informationen dig? Ja Nej