Forskningsuppdrag om ytliga tunnlar till SGI

18 augusti 2014, 13:54

Statens geotekniska institut, SGI och Itasca AB har tillsammans fått finansiering för ett forskningsuppdrag "Tunneldrivning i heterogena förhållanden". Uppdraget finansieras huvudsakligen av Befo, Bergteknisk forskning, men har även medfinansiering av SGI.

Med heterogena förhållande avses tunneldrivning där tunneln går delvis i berg och delvis i jord, vilket kan vara fallet exempelvis då tunneln ligger ytligt i både jord och berg eller då jordfyllda sprick- och krosszoner korsas av tunneln. Framförallt i stadsmiljö är frågan viktig då de heterogena förhållanden kan ge upphov till stora differentialsättningar som kan påverka omgivningen negativt.

Skillnad i styvhet
Oftast är det en skillnad i styvhet mellan hårt berg och jord som kan orsaka olika stora deformationer i tunneln och på markytan. Deformationerna på markytan kan leda till sättnings- eller hävningsproblem för byggnader eller närliggande infrastruktur.

Syftet med studien är att öka kunskapen och förståelsen om brott- och deformationsmekanismer vid tunneldrivning i heterogena förhållanden. Denna förståelse är viktig för att kunna göra rätt bedömningar om förutsättningar, analysmetoder, drivningsmetoder och risker för omgivningspåverkan vid byggande av tunnlar i heterogena förhållanden.

Uppdraget är indelat i två faser. Först genomförs en principstudie som omfattar numerisk simulering av olika fall med tunneldrivning i heterogena förhållanden. I fas 2 görs uppföljningsstudier på tidigare projekt och praktikfallstudier på pågående projekt.

Mera information: geotekniker Magnus Eriksson tel 031-778 65 62, e-post: magnus.eriksson@swedgeo.se

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-07
Hjälpte informationen dig? Ja Nej