Hus som är byggda i sluttningen ner mot Norsälven. Fotot är tagit utifrån vatten och in mot land. Foto: Linda Blied, SGI

Klimatförändring och kunskapsbrist gör det svårt att bygga och bo vid stränder

22 januari 2014, 16:11

Många vill bygga och bo vid vatten. Intresset för att bygga vid stränder ökar hela tiden men kan i vissa fall vara olämpligt med tanke på risken för naturolyckor genom t ex stranderosion. Statens geotekniska institut, SGI, har därför fått i uppdrag av regeringen att utveckla kunskaperna om just stranderosion. I en nyskriven rapport har geoteknikerna Bengt Rydell och Karin Lundström beskrivit vilka kompetensbehov det finns.

Inte problemfritt att bygga vid stränder
– Vi har ett uppdrag att stödja andra myndigheter genom att vara experter på stranderosion. SGI ska även öka kompetensen om området och samordna de olika aktörernas intressen. Nu har vi gjort en utredning om behovet av kompetens, forskning och utveckling, säger Bengt Rydell.

– Det är attraktivt att både bosätta sig och vistas i strandnära områden. På grund av erosion, ras/skred och översvämning är det däremot inte problemfritt. För att kunna bygga vid stränder behöver de som planerar och bygger ökad kunskap. Kunskapsbehovet har delats upp i sex olika ämnesområden, fortsätter han.

Kunskapsbehov inom sex områden
För att lösa de problem och möta de utmaningar som finns i strandnära områden krävs nya kunskaper med fokus på svenska förhållanden. SGI har utrett vilka kunskapsbehov det finns i Sverige och har kommit fram till sex områden:

  • Förhållanden som orsakar erosion längs stränder och på bottnar till följd av vågkrafter och strömmar
  • Teknik för att undersöka egenskaper som påverkar erosionen
  • Beräkningsmodeller för erosion och sedimenttransport
  • Metoder för översiktlig och detaljerad analys av erosionsförhållanden
  • Förebyggande åtgärder för skydd mot erosion
  • Planerings- och beslutsunderlag för hållbar utveckling av strandnära områden

Mer kunskap för klimatanpassning
– För att nå målet om en hållbar utveckling av strandnära områden behöver befintlig kunskap nå ut till de som på olika sätt arbetar med och berörs av erosionsfrågor. Det kan vara markägare, myndigheter, kommuner, intresse- och branschorganisationer, konsulter och entreprenörer. Dessutom behöver vi ta fram ny kunskap och nya metoder för att anpassa bebyggd miljö till klimatförändringen, säger Karin Lundström.

Läs mer i SGI Publikation 11 >>

För mer information kontakta Karin Lundström på telefonnummer 013-20 18 10 eller på e-post karin.lundstrom@swedgeo.se och Per Danielsson på telefonnummer 031-749 65 82 eller på per.danielsson@swedgeo.se.

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-06
Hjälpte informationen dig? Ja Nej