Mer kunskap behövs för att sanera Sveriges 15 000 mest förorenade områden

19 mars 2014, 09:00

De som arbetar med undersökning och efterbehandling av förorenade områden vill ha ökade kunskaper och erfarenheter om förorenade områden och sediment*. Det visar en enkätundersökning som SGI har gjort. Behovet av forskning och utveckling är stort inom området, om regeringens mål om sanering av alla de drygt 15 000 förorenade områden som utgör mycket stor eller stor risk ska uppnås år 2050.

– SGI har ett nationellt ansvar för forskning, teknikutveckling och kunskapsuppbyggnad inom förorenade områden. Att veta var branschen står och hur de ser på sitt arbete är en viktig del av det. Därför skickar vi ut en enkät som sedan resulterar i en rapport om kunskapsbehoven. Enkäten skickas ut till myndigheter, konsulter, företag, forskare och andra inom branschen, säger Märta Ländell, miljögeotekniker på SGI.

Efterfrågan tekniklösningar
SGI ska medverka till att höja kunskapsnivån och öka saneringstakten så att regeringens miljökvalitetsmål uppnås. Målet är att alla förorenade områden som utgör mycket stor eller stor risk ska vara åtgärdade till år 2050. – Det är vårt uppdrag att se vilka behov som finns. Vi ska även sprida kunskap om dem. Vad enkäten visar i år är att det behövs mer kunskap om förorenad mark och sediment i Sverige. Det finns också ett stort behov av forskning och utveckling inom området, bland annat av tekniska lösningar som ska förenkla sanering och riskbedömningsmetoder. Branschen efterfrågar också alternativa metoder för återvinning och återanvändning, säger Märta Ländell.

Stort engagemang i branschen
När det gäller förorenade sediment använder många idag vägledningar från andra länder eftersom det saknas sammanställningar för svenska förhållanden. En annan svårighet är ansvarsfrågan vid föroreningar av sediment och mark. Att fastställa källan för föroreningar kan vara svårt, vilket gör ansvaret oklart. – Sammantaget visar enkätsvaren tydligt att det behövs mer kunskap och erfarenhet om förorenade områden och förorenade sediment. Det finns ett stort engagemang i branschen för utveckling av arbetssätten, säger Märta Ländell.

* Sediment kallas material som sjunker ner genom vattnet och samlas på havs- och sjöbottnar.

Vill du läsa rapporten laddar du ner den här >>

För mer information, kontakta Märta Ländell på telefonnummer 013-20 18 63 eller marta.landell@swedgeo.se.

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-06
Hjälpte informationen dig? Ja Nej