Myndigheter samverkar för effektivare arbete med ras, skred och erosion

14 april 2014, 10:57

För första gången har mötet med Delegationen för ras och skredfrågor och mötet med Myndighetsnätverket stranderosion arrangerats i anslutning till varandra. Första träffen ägde rum på SGI i Linköping. Tanken är att arrangera mötena i anslutning till varandra för att öka samverkan och bli mer effektiva. Det leder i sin tur till bättre stöd till kommuner och länsstyrelser i frågor om ras, skred och erosion.

– Båda nätverken har funnits länge och har innehållit representanter för nästan samma myndigheter. I några fall var det till och med samma person som deltog i de båda nätverken. Det gjorde att vi funderade över om arbetet inte kunde bli mer effektivt genom att arrangera mötena i anslutning till varandra, säger Per Danielsson, nationellt erosionsansvarig på SGI. Ras, skred och erosion är ofta sammankopplade på så sätt att erosion kan leda till ras och skred. Att ha mötena efter varandra gör att de olika myndigheterna får bättre förståelse för kopplingarna mellan ras, skred och erosion.

Naturvårdsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Trafikverket, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Sjöfartsverket, Boverket, Trafikverket, SMHI, Havs- och vattenmyndigheten (HaV) samt Statens geotekniska institut (SGI) ingår i det nya nätverket.

– Vi har precis haft vår första träff. Förhoppningen är att de medverkande myndigheterna skall bli bättre på att samverka, och arbeta tillsammans för ett hållbart samhälle i ett förändrat klimat, med avseende på ras, skred och erosion, fortsätter Per Danielsson.

Målet med Delegationens och Myndighetsnätverkets arbete är bland annat att ge varandra information om det arbete som pågår inom ras, skred och erosion. Ett annat mål är att identifiera gemensamma frågeställningar mellan myndigheterna. De båda nätverken har också ett viktigt uppdrag att förmedla kunskap. Dessutom ska nätverken bevaka, tolka och förmedla behov av forskning- och utvecklingsarbete inom fältet.

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-07
Hjälpte informationen dig? Ja Nej