När bild på ett ras i en brant slänt där det växer sly. Foto: SGI

Ny kunskap om slänter ger ökad säkerhet

2 juni 2014, 15:01

SGI har släppt en ny publikation om negativa portryck och stabilitet i siltslänter*. Publikationen redovisar ny kunskap som kan användas för att öka tillförlitligheten vid bedömning av stabilitet i siltslänter. Redan nu har forskningens resultat börjat användas i SGI:s arbete med analys av risker för ras och skred längs Norsälven.

Resultatet används – I den nya publikationen "Negativa portryck och stabilitet i siltslänter" ger vi praktiska rekommendationer kring undersökningar, mätningar och beräkningar kopplade till skredproblematik i siltslänter. I första hand är rapporten tänkt för geotekniska konsulter och de som beställer geotekniska undersökningar, exempelvis kommuner. Resultaten och erfarenheterna från projektet har börjat användas i SGI:s arbete med klimatanpassning för Norsälven, där risker för ras och skred analyseras, säger Bo Westerberg på SGI.

Relevanta bedömningar
Resultaten av forskningsprojektet har lett till ökade möjligheter till mer relevanta bedömningar av stabiliteten hos siltslänter. I publikationen poängteras vikten av att man i stabilitetsberäkningar bör räkna med förekomst av så kallade negativa portryck tillsammans med relevanta värden på hållfastheten i jorden. Att ta hänsyn till dessa faktorer kan tydligt påverka resultaten från beräkningar av säkerhetsfaktorer och därmed bedömningen av stabiliteten i en slänt. Det blir ett stöd i bedömningen för den som ska undersöka stabiliteten i slänter och därmed ökar säkerheten vid byggande.

Vatten minskar hållfasthet
– Med negativa portryck menas ett sug (undertryck) i det vatten som finns mellan kornen i en jord. Det kan liknas vid det vakumm (undertryck) som finns mellan kornen i ett oöppnat kaffepaket. När negativa porvattentryck förekommer skapas en sugkraft i vattnet som drar samman jordkornen och därmed ökar hållfastheten i jorden och ökar stabiliteten hos slänten. När vatten däremot tränger in i en slänt, orsakad av exempelvis regn, ökar vattenmängden i jorden och till viss del ökar också porvattentrycken, vilket minskar hållfastheten, förklarar Bo Westerberg.

I projektet har man studerat hur porvattentrycken i siltslänter påverkas av regn och under snösmältnings- och tjällossningsperioden. Branta slänter bestående av siltjordar är vanligt förekommande i älvdalar i Norrland och Svealand.

Forskningsprojektet har genomförts av SGI i samarbete med Tyréns och finansierats av Trafikverket, SGI, MSB, Tyréns och Sollefteå kommun.

*Silt är jord med kornstorlek mellan lera och sand. Siltslänt är en slänt/lutning där jordmaterialet är av silt.

För mera information: Bo Westerberg telefonnummer 013-201823 eller epost bo.westerberg@swedgeo.se.

Läs forskningsrapporten >>

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-07
Hjälpte informationen dig? Ja Nej