Ny vägledning för nedströmsskydd vid deponier

12 november 2014, 15:12

Lakvatten från deponier är en potentiell miljöfara långt efter att deponin lagts ned, därför ställs stora krav på de reningsanläggningar som byggs. SGI har på uppdrag av Avfall Sverige utarbetat en vägledning för lakvattenrening. Vägledningen visar hur man systematiskt går tillväga för att utforma ett lämpligt lakvattenfilter som skyddar mark och ytvatten nedströms en deponi.

Råden är tänkta för att nedströmsskydden ska fungera i ett långt tidsperspektiv och vara enkla och resurssnåla att sköta.

Vid deponier av förorenad jord och avfall bildas lakvatten som innehåller skadliga ämnen. För att minska skadeverkningarna finns det lagkrav på hur deponier ska utformas. Deponier ska bland annat ha en geologisk barriär som filtrerar och fångar upp de oönskade ämnena ur lakvattnet. Om barriärerna är för täta eller mängden lakvatten blir för stor finns en risk för att lakvattnet svämmar över och förorenar omgivande mark och ytvatten, därför måste man enligt lag även anlägga skydd i lakvattnets strömningsriktning.

I vägledningen finns bland annat de undersökningar som bör ligga till grund för att välja lämpligt filtermaterial, hur man går till väga för att dimensionera ett filter och vad en grov anläggningsplan bör innehålla och hur den tas fram. Vägledningen kan användas tillsammans med SGI:s nyutgivna publikation om riskbedömning och klassificering av nedlagda deponier.

Pilotprojekt i Stavsröd
Avfall Sverige ger samtidigt ut en rapport från SGI:s pilotprojekt på Stavröds nedlagda deponi i Hörby kommun där man utgått från anvisningarna i den nya vägledningen. I studien valde man hyttsand* som filter för att binda till sig föroreningarna från lakvattnet, ett så kallat sorptionsfilter.

Försöken visar att hyttsand är bra för att binda till sig framförallt makroämnen och organiskt material men även ämnen som arsenik, mangan, nickel och kobolt. Studien visar att om flödet av lakvatten varierar kraftigt, ett fenomen som kan bli följden av dagens klimatförändringar, ökar problemen med att partiklar slammar igen filtren. För att undvika igenslamning är det bra att anlägga ett förfilter av sand för att spara sorptionsfiltret.

* Hyttsand görs av rester från järntillverkning, och är en produkt med kända kemiska och fysikaliska egenskaper.

Mer information
Läs mer om och beställ rapporten  Vägledning för utformning av nedströmsskydd vid deponier med filterteknik på Avfall Sveriges webbplats.

Läs mer om och beställ rapporten Pilotförsök med filterteknik på Stavröds deponi på Avfall Sveriges webbplats

Ladda ner rapporten Inventering, undersökning och riskklassning av nedlagda deponier. Information och råd från vår webbplats.

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-07
Hjälpte informationen dig? Ja Nej