Ny provtagare ger bättre riskbedömning av organiska miljögifter i marken

16 september 2014, 08:00

Statens geotekniska institut, SGI har studerat en ny typ av passiva provtagare som kan användas för att mäta koncentrationen av organiska ämnen i porvatten på ett bättre sätt. Det i sin tur kan leda till bättre riskbedömningar av förorenade områden och spara tid och pengar.

Genom att redan i ett tidigt skede komplettera markundersökningar med POM-tester kan man skapa ett bättre underlag för riskbedömningar av förorenade områden. I förlängningen kan detta leda till både bättre beslut om åtgärder och att tid och pengar kan sparas.

Riskbedömning av miljöföroreningar i mark baseras traditionellt sett på totalhalter av föroreningen. Det är dock väl känt att det för både organiska och oorganiska ämnen endast är en del av det totala innehållet av föroreningar, som är tillgängligt för snabb utlakning eller för upptag till marklevande organismer. Vid framtagning av platsspecifika riktvärden finns därför ett behov av att utvärdera föroreningarnas lakningsegenskaper och få en bild av ämnenas förmåga att spridas i miljön.

Kan överskatta
Sedan några är tillbaka finns standardiserade laktester för organiska ämnen som syftar till att bedöma riskerna för lakning till grund- och ytvatten. Men ny forskning visar att metoderna kan överskatta halten av de här ämnena och att det i många fall kan vara bättre, enklare och säkrare att använda så kallade passiva provtagare.

Studien har gjorts inom ramen för det europeiska forskningsprojektetet IBRACS tillsammans med bland andra Stockholms universitet, IVL (Svenska miljöinstitutet), NGI (Norges Geotekniske Institutt), SLU (Statens lantbruksuniversitet) och Umeå universitet.

*Hydrofob=molekyl eller molekyldel som tenderar att inte komma i kontakt med vatten

Kontaktpersoner på SGI 
Dan Berggren Kleja:  tel 08-578 45 503
Cecilia Toomväli: tel 013-20 18 76
Anja Enell:  tel 040-35 67 74 

Senast uppdaterad/granskad: 2014-09-23
Hjälpte informationen dig? Ja Nej