Överdel av hus som håller på att byggas. Foto taget från marken och upp mot himlen. Foto: Setareh Yousefi, SGI

Nytt analysverktyg tar in hållbarhetsaspekter på samhällsplanering

21 oktober 2014, 14:49

Statens geotekniska institut (SGI) har tagit fram ett analysverktyg som gör det enklare för kommuner att ta hänsyn till hållbarhetsaspekter när de fattar beslut om samhällsplanering. Målet är att experter använder verktyget för att väga in hållbarhet som en faktor i sina beräkningar. Resultatet ska bli en bättre planering som tar hänsyn till miljö och klimatförändringar.

– Det som skiljer det här beslutsstödsverktyget från andra är att användaren kan göra en jämförelse av risker och konsekvenser av åtgärder tidigt i processen för att sedan upprepa dessa fram till det faktiska beslutet. Tanken är att såväl experter som beslutsfattare ska delta i arbetet för att på det sättet lyfta fram alla typer av konsekvenser. De ska i sin tur göra konsekvenserna kända för hela gruppen av intressenter, säger Helena Helgesson, miljögeotekniker på SGI.

– Analysverktyget har även utvecklats för val av åtgärd vid efterbehandling av förorenade områden och har fått namnet SAMLA – för förorenade områden. SGI:s avsikt är att även vidareutveckla det nu aktuella anlysverktyget till en SAMLA – för geotekniska förstärkningsåtgärder, fortsätter Helena Helgesson. Syftet med verktyget är att stödja stadsplanerare och andra som arbetar med planering i kommuner i deras beslutsfattande. Verktyget ska underlätta identifiering, utvärdering och sammanställning av tänkbara klimatanpassningsåtgärder. Det kan också förenkla framtagande av strategier för hur man använder marken. Dessutom har verktyget utvecklats för att kunna användas som diskussionsunderlag.

– I verktyget fyller man i uppgifter om vilka konsekvenser som man bedömer att olika åtgärdsalternativ får. Konsekvenserna är uppdelade på tre huvudkategorier: hälsa och ekologi, naturresurser samt sociala och ekonomiska aspekter . Med verktygets hjälp kan man sedan få en överblick av den sammantagna påverkan för samtliga kategorier. Kategorierna är uppdelade på undergrupper och på så sätt kan användaren värdera till exempel luft-, vatten- och markkvalitet, förklarar Helena Helgesson.

– Verktyget ger information om bland annat åtgärdernas hållbarhet både på kort och lång sikt. Klimatet förändras och vi måste anpassa oss efter det, säger Helena Helgesson.

Läs artikel i tidskriften Local Environment >>

Mer information om SAMLA och analysverktyget >>

Vill du veta mer? Kontakta Helena Helgesson på 013-20 18 14

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-07
Hjälpte informationen dig? Ja Nej