Så ska tusentals nedlagda avfallsdeponier bedömas och riskklassificeras

6 november 2014, 14:20

Statens geotekniska institut (SGI) ger ut en publikation för att underlätta arbetet i kommuner och länsstyrelser med att inventera, riskbedöma och riskklassa nedlagda avfallsdeponier. Publikationen utgör ett komplement till Naturvårdsverkets rapport om metodik för inventering av förorenade områden, den så kallade MIFO-handboken.

Det saknas idag en nationell sammanställning av antalet nedlagda deponier och en bedömning av de miljörisker som de utgör. Antalet nedlagda deponier kan uppskattas till flera tusen. Publikationen ges ut för att nedlagda deponier kan skilja sig från andra förorenade områden. Deponierna kan innehålla många olika typer av avfall och därmed också många olika föroreningar. Nedlagda deponier kan dessutom innehålla organiskt material som kan producera deponigas, vilket kan leda till ökade säkerhetsrisker och utsläpp av växthusgaser som t ex metangas.

Modell för förorenade områden
MIFO-modellen (Metodik för inventering av förorenade områden) är Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden. Metodiken är ett hjälpmedel för att, med ett begränsat underlag, kunna göra en samlad bedömning av de risker ett förorenat område ger eller kan ge upphov till.

I MIFO-modellen ska många olika aspekter bedömas:

  • Föroreningarnas farlighet - här bedöms hälso- och miljöfarligheten hos föroreningarna genom att svara på frågorna om vilka föroreningar som finns och hur hög dess farlighet är.
  • Föroreningsnivå - här bedöms riskerna som beror på hur förorenat objektet är vad gäller halter, mängder och volymer av förorenade massor.
  • Spridningsförutsättningar - här ska spridningsriskerna beaktas.
  • Känslighet och skyddsvärde - här bedömer man hur allvarligt man ser på att människor, växter och djur exponeras för föroreningarna från objektet, idag och i framtiden.

Publikationen innehåller också information om ansvar och gällande bestämmelser. Nedlagda deponier är till exempel enligt rättspraxis i första hand att betrakta som förorenade områden.

SGI har som myndighet sedan 2010 det nationella ansvaret för forskning, teknikutveckling och kunskapsuppbyggnad inom förorenade områden.

Läs mer om bedömning av nedladga avfalls deponier i SGIPublikation 14 >>

Mer information: avfalls- och deponitekniker Peter Flyhammar tel 040-35 67 77

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-07
Hjälpte informationen dig? Ja Nej