Skriften ”Schakta säkert” omarbetas av SGI och Skanska

11 februari 2014, 09:41

(Uppdat. 2015-03-26) Nu omarbetas skriften Schakta säkert som gavs ut av Arbetsmiljöverket och SGI 2003.

När den tryckta upplagan tog slut våren 2013 stod det klart att den behöver omarbetas med hänsyn till nu gällande lagar och förordningar. Det hade också kommit förslag från branschen till omarbetning av delar av innehållet, som kunde misstolkas. Missförstånd får förstås inte uppstå, i värsta fall kan det leda till olyckor i samband med schaktarbeten, exempelvis om man inte är försiktig vid val av släntlutningar.

Utveckling av praxis
Omarbetningen av skriften syftar till att vara en del i utvecklingen av branschens praxis för att åstadkomma en säker arbetsmiljö vid schaktning.

– Branschen får genom den omarbetade skriften ett bra redskap för att utforma schaktarbeten på ett säkert sätt, säger geotekniker Karin Lundström vid SGI som är uppdragsledare, tillsammans med Sven Liedberg vid Skanska. Skriften ska följa nu gällande regler och harmonisera med innehållet i den kurs för schaktansvariga som Sveriges Byggindustrier har utformat och ger i samarbete med branschen.

Mot lekmän
Skriften Schakta säkert är främst riktad till "lekmän" som inte har geoteknisk teoretisk kompetens, men skriften kan även vara ett stöd för geotekniker i konsultledet i samspelet med entreprenörer i branschen.

Omarbetningen finansieras huvudsakligen av SBUF och Sveriges Byggindustrier med stöd från övriga organisationer i referensgruppen. I den sitter representanter för Skanska, Svevia, NCC, PEAB, AMA 13, Trafikverket, Sveriges Byggindustrier och SGI.

Arbetet ska vara färdigt våren 2015.

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-06
Hjälpte informationen dig? Ja Nej