Treårigt projekt om markanvändning ska minska risken för skred och ras

16 juni 2014, 08:00

På vilket sätt skog och mark brukas, sköts och exploateras och hur vägar anläggs har en direkt påverkan på risken för erosion, skred och ras. Nu startar ett treårigt forskningsprojekt för att ge mer kunskap om hur man kan minska riskerna.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finansierar med start 2014 ett treårigt projekt i vilket Trafikverket, Statens geotekniska institut (SGI), Skogsstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning (SGU), SMHI och MSB medverkar. Till projektet knyts även experter från Norge och Österrike, representanter för skogsnäringen, Skogsforsk och SLU.

Projektets syften är att öka förståelsen och kompetensen inom skogsbranschen, myndigheter och kommuner om hur avrinningsförhållanden och risken för jordrörelser i slänter och raviner påverkas av ingrepp som gallring och slutavverkning av skog, anläggning av basvägar, skogsbilvägar och trummor, dikning, körskador, anläggning av skidpister och hårdgjorda ytor.

Avverkning och oförsiktig exploatering, exempelvis vid anläggning av skidpister, gator, vägar, parkeringsplatser och dagvattensystem, kan leda till förändrade avrinningsförhållanden, erosion, ras, slamströmmar och översvämningar. Förutom effekter på angränsande jord- och skogsbruksfastigheter kan det även orsaka skador på bebyggelse, infrastruktur och i värsta fall människor.

Säterberg
Ett exempel på hur avverkning kan påverka markförhållanden är Säterbergravinen nordväst om Filipstad. Ravinen utvecklades på våren 1977 efter en slutavverkning i ett skogsområde ovanför en slänt. Ravinbildningen initierades av regn- och smältvatten, som ansamlats vid en vägtrumma som antingen varit blockerad eller för klent dimensionerad. Vattnet skar ner genom vägbanken och de lätteroderade jordlagren. Under tre dagar eroderades cirka 20 000 m³ silt och sand bort. Den ravin som bildades blev ca 100 m lång och upp till 20 m djup. Kalhygget ovanför slänten medförde en förändrad och ökad avrinning jämfört med tidigare förhållanden.

Inom projektet kommer det att arbetas fram en vägledning eller handbok för identifiering av känsliga marktyper/slänter samt råd för hur man med hjälp av rätt förståelse, kompetens och insatser kan minska risken för skred, ras, översvämning, ravintillväxt och slamströmmar.

Vill du veta mer, kontakta:
Karin Lundström, SGI: 013 20 18 10, karin.lundstrom@swedgeo.se

Kristofersson, Trafikverket: bo.kristofersson@trafikverket.se

Anja Lomander, Skogsstyrelsen: anja.lomander@skogsstyrelsen.se

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-07
Hjälpte informationen dig? Ja Nej