Treasure ska ge riskbedömning av förorenade havssediment

1 december 2014, 10:31

Halterna av miljögifter i havsörnens ägg längs Norrlandskusten är idag lika höga som på 1970-talet, då arten var utrotningshotad. Det nystartade tvärvetenskapliga forskningsprojektet Treasure ska undersöka risken för att dessa miljögifter sprids från förorenade bottensediment och ta fram åtgärdsplaner för sanering.

– Syftet med Treasure är att utveckla nya metoder för att bedöma risken för spridning av starkt förorenade sediment, så kallade fiberbankar, som ligger på grunda bottnar längs den svenska kusten och identifiera de områden som är i störst behov av sanering, säger Paul Frogner-Kockum, geokemist och forskare på Statens geotekniska institut, SGI.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har sedan tidigare identifierat fiberbankar och fiberrika sediment med mycket höga halter av bland annat PCB, DDT och tungmetaller som kvicksilver, bly och kadmium utanför Västernorrlands kust, samma ämnen som nu hittades i havsörnens ägg. Fiberbankarna består av träfiber och kemikalier från pappersmassatillverkning som sköljts ut i vattnet där de sedimenterat, och det är extremt höga halter av organiska föroreningar och tungmetaller i dessa bankar. Det stora problemet är att bankarna är instabila och flera skred har redan inträffat, vilket gör att föroreningarna sprider sig snabbare till omliggande vattenmiljö och skadar ekosystemet i havet.

Utveckla metoder för miljöriskbedömning
I projektet ska den fysiska och den kemiska stabiliteten hos fiberbankarna undersökas och man ska ta fram nya metoder för att bedöma risken för spridning från olika spridningsvägar. För SGI:s del innebär det bland annat att:

  • bestämma hur stor föroreningsspridningen är med hjälp av fluxkammare och vidareutvecklad teknik inom riskbedömningsområdet
  • ta fram en metod för att bedöma släntstabiliteten för de mycket mjuka och porösa sedimenten
  • utveckla en metodik för miljöriskbedömning av sedimenten och de instabila fiberbankarna.

I uppdraget ingår även att ta fram vetenskapligt grundade rekommendationer av lämpliga saneringsåtgärder.

– Vid en sådan riskbedömning bör man ställa sig frågan om det är de fiberbankar som innehåller störst mängd gifter som behöver åtgärdas först eller om det är de som riskerar att skreda, eller en kombination av dessa faktorer, säger Gunnel Göransson, miljögeotekniker och forskare på SGI.

Samarbete mellan myndigheter och universitet
Treasure är ett samarbete mellan Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges lantbruksuniversitet, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Stockholms universitet och Lunds universitet under ledning av Uppsala universitet. Projektet pågår fram till 2017 och finansieras av Formas, SGI, SGU, Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Om du vill veta mer om SGI:s medverkan, kontakta Gunnel Göransson, tfn 031-7786567 eller gunnel.goransson@swedgeo.se

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-08
Hjälpte informationen dig? Ja Nej